Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]

ᬗᬾᬧᬭᬦᬫ᭄ᬮ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬫᬶᬦᬸᬮ᭄ᬬᬓᬓᬲᬶᬳᬶᬭᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬳᬸᬮᬸᬦᬵᬫ᭄ᬩᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬯᬸᬮᬤᬶᬦᬸᬳᬶ᭟ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬭᬢ᭄ᬦᬯᬶᬬᬄ᭞ᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬢᬸᬭᬓᭂᬦ᭄ᬲᬸᬭᬵᬢᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬭᬳᬶᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓ
ᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬮᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬢᬸᬭᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬲᬗᬬᬸ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃᬳᬸᬮᬶᬲ᭄ᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬩᬶᬦᬸᬓᬲᬶᬦᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬾᬕᬮᬶᬄ᭟ᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬯᬶᬭᬲᬦᬶᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬓᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬢᬸᬭᬦᬸᬫ᭄ᬭᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬸ᭞ᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦᬲᭂᬤ᭄ᬬᬳ
ᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬯ᭄ᬓᬲᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬢᬸᬭᬦᬫᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬸᬧᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬕᬫᬦᬾᬧᬦ᭄ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬓᬧᬶᬃ᭞ᬲᬸᬭᬸᬂᬦᬹᬢᬵᬕᬫᬦᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬳᬕᬫᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬩᬢ᭄ᬲ
ᬓᬢᬄᬲᬫᬶᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᬋᬂᬓᬃᬱᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶᬳᬸᬢᬸᬲᬗᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬭᬵᬚᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬇᬂᬲ᭄ᬭᬢᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬫᬭᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬓᬶᬦᬾᬦᬦᬹᬢ᭞ᬳᬶᬗᬵᬕᬫᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬧ᭄ᬭ
[᭖ 6A]
ᬭ᭞ᬳᬶᬫᬤᬶᬦᬄᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬫᬭᬶᬓᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬬᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸᬫᬸ᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬓᬧ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬳᬢᬸᬋᬦᬬᬫᬭᬶᬭᬢᬸᬫᬸ᭞ᬲᬂᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬓᬂᬚᬩᬧᬱᬾᬩᬦ᭄ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶ᭟ᬮᬚᭂᬂᬧᬋᬓ᭄ᬱ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬗᬵᬃᬱᬳᬯᭀᬢᬸ
ᬭᬶ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬳᬶᬧᬱᬾᬩᬦ᭄ᬯᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭞ᬲᬓᬶᬂᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬫᬤᬶᬦᬄᬧᬶᬦᬓᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬬᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬦᬸᬯᬮ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬲᬋᬗᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶ᭟ᬕᬭᬶᬲ᭄ᬲᬶᬭᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬄᬳᬶᬭᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬭᬳᬶᬂᬳᬃᬱᬫᬫᬶ᭞ᬪᬹᬧᬢᬶᬄᬤ
ᬕᬕ᭄ᬬᬫ᭄ᬢᬸ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬧᬱᬾᬩᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬢᬤᬶᬦᬳᬸᬳᬶᬦ᭄ᬲᬂᬜᬤᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬮᬚᭂᬗᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓ᭄ᬱᬩ᭞ᬫ᭄ᬯᬶᬗᬵᬃᬱᬰ᭄ᬭᬷᬪᬹᬧᬢᬶ᭟ᬲᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬦᬾᬗᬶᬗᬬᬸᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬤᬸᬢᬲᬵᬚᭂᬂᬳᬢᬸᬳᬶᬲᬗᬚᬶ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦᬵᬫ᭄ᬩᬳᬶ
ᬗᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬳᬢᬸᬃᬲᬸᬭᬵᬢ᭄‌ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧᬤᬸᬓᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬦᬸᬯᬮᬰᬶᬖ᭄ᬭᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬦ᭄᭞ᬩᬶᬦᬸᬓᬲᬶᬦᬸᬓ᭄ᬫ᭄ᬭᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭟ᬓᬂᬯᬺᬤᬬᬳᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬹᬗᬶᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬲᬓ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾᬦ᭄ᬬᬭᬸᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬤᬸ