Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/59

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭘ 58B]
᭕᭘
ᬲ᭄᭞ᬳᬗᬸᬃᬲᬶᬭᬗᬯᬸᬮᬫᬭᬗᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬶᬲ᭄ᬢᬶᬲᬶᬭᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬕᬯᬾᬲᬾᬦᬧᬢᬶ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬫᬕᬮᬾᬂᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬾᬳᬦᬾᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬗᭀᬂ᭟ᬲᬫᬗᬸᬤᬰ᭄ᬭᬸᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬾᬄᬢᬓᬲᬶᬃᬫᬦᬶᬭᬹᬯᬸᬲ᭄ᬲ
ᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬮᬜ᭄ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬯᬸᬲ᭄ᬳᬧᬢᬫᬫᬶ᭞ᬢᬫᬸᬮᬶᬳᬶᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬫᬲᭀᬮ᭄᭟ᬫᬭᬳᬸᬢᬫᬂᬬᬮᬫᬸ᭞ᬮᬯᬦᬜᬗ᭄ᬓᬶᬂᬦ᭄ᬤᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬩ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬄᬢᬤᬳ
ᬦᬕᬤᬓᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬕᬂᬧᬗᬸᬘᬧ᭄ᬯᭀᬗᬦᭀᬫ᭄᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬤᬶᬢᬶᬳᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬧᬸᬄ᭞ᬢᬶᬦᬗ᭄ᬓᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬤᬂᬕᬤᬧᬸᬢᬸᬂ᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬦᬩᭂᬢ᭄ᬧ᭄ᬤᬂᬓᬂᬧᬸᬦᬗᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬓᬂᬲᬸᬓᬸᬲᬂᬓᬯᬦ᭄ᬭᬫ᭄ᬧᬸᬂ᭞ᬤᬶᬧᬕᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬮᬜ᭄ᬚᭃᬂᬮᬬᭀᬦ᭄᭟ᬢᬶ
ᬩᬫᬼᬲᬢ᭄ᬲᬂᬩᬸᬧᭂᬭᬂ᭞ᬳᬦᬾᬂᬓᬶᬰ᭄ᬫᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦᬸᬢᬹᬢᬶᬧᬶᬦ᭄ᬤᬂᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬚᬕᬤᬶᬭᬢᬸᬕᭂᬮ᭄ᬭᬫ᭄ᬧᬸᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬫᬲᬶᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭟ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬭᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬶᬦᬦ᭄ᬢᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬗ᭄ᬳᬭ
[᭕᭙ 59A]
ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬂᬓᬢᭀᬂᬫᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬓᬾᬮᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬮᬳᬮᬶᬢ᭄ᬲᬤᬬᬫᬗᬸᬃ᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬯᬸᬄᬲᬦᭀᬧ᭄᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣᬯᬸᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬕᬶᬳᬦ᭄ᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄᬳᬫ᭄ᬓᭀᬓᬶᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬲᬤᬬᬕᬫ
ᬦᬶᬭᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬫᬜᬶᬃᬩᬦ᭄ᬤᬾᬭᬧᬶᬗᬸᬮ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬧᬥᬳᬦᭀᬫ᭄᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬜᬧᬶᬳᬶᬲᬗᬸᬦ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦᬾᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬤᬦᬶᬭᬗᬫᬹᬓ᭄‌ᬲᬫᬶ᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬯᬸᬲ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸ
ᬮ᭄᭞ᬲᬕᬸᬂᬕᬕᬫᬦ᭄ᬩᬶᬦᭀᬓᭀᬓ᭄᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬵᬮᭀᬦᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬤᬸᬄᬯᬸᬧᬤᬸᬓᬢ᭄ᬮᬸᬓᬶᬧᬤᬸᬓᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬲᬭᬾᬳᬢ᭄ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬳᬕᬫᬳᬶᬓᬸᬓᬶᬦᬯᭀᬢ᭄᭞
᭟ᬬᬸᬮᬸᬦᬦᬸᬯᬸᬦ᭄ᬯᬭᬸᬕ᭄᭞ᬬᬢᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬸᬮ᭄ᬬᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬯᬶᬦᬸᬮᬂᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬮᬶᬫᬄᬓᬮᬶᬄ᭞ᬚᬓ᭄ᬱᬦᬵᬕᬭᬯᬸᬲ᭄ᬮᬳᬸᬤ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭᬳᬮᭀᬦ᭄᭟ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬦᬲᬭᭀᬯᬂᬫᬸ᭞ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲ