Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭗ 47B]
᭔᭗
ᬚᭂᬗᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬓ᭄ᬪᬹᬱᬡ᭞ᬲᬶᬓᭂᬧ᭄ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬩᭀᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬳᬦᬶᬢᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬓᬂᬢᬸᬭᬳᬶ᭞ᬳᬗᬕᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬤᬂᬮᬸᬤᬸᬮ᭄ᬧᬓᬃ᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬳᬸᬫᬃᬦᬸᬮ᭄ᬬᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬦᬶᬢᬶᬄᬢᬸᬭᬗ᭄ᬕᬦᬶᬭ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬫᬹ
ᬓ᭄ᬳᬸᬍᬲ᭄ᬬᬮᬓᬶ᭟ᬧ᭄ᬤᬂᬓᬓᭂᬫ᭄ᬳᬕᭂᬫᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬮᬶᬄᬲᬋᬂᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬯᬶᬯᬤ᭄ᬬᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬸᬦᭂᬂᬬᬢᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬫᬸᬂᬮᬤ᭄ᬢᬸᬫᬃ᭞ᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬓᬂᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭟ᬲᬸᬭᬓᬄᬳᬶᬮᬫ᭄ᬧ
ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬸᬭᬓᬄᬳᬮᭀᬦ᭄ᬤᭂᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬶᬦᬸᬤᬶᬂ᭞ᬳᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬾᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭟ᬲᬶᬭᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬲᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬭᬂᬩᬭᬶᬲ᭄ᬲᬶᬭᬚ
ᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬓᬂᬢᬶᬦᬸᬤᬸᬄᬫᬗ᭄ᬲᬄ᭞ᬩ᭄ᬭᬶᬲᬶᬓᬂᬲᬓᭂᬕᭀᬳᬶᬓᬶ᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬮᬯᬦ᭄ᬳᬸᬫᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬶᬮᬸᬳᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬳᬶᬬᬫ᭄ᬭᬶᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬋᬂᬫᬶᬬᬃᬱᬶ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬦᭂᬓᭂᬫ᭄ᬰᬶᬭᬄ᭞
[᭔᭘ 48A]
ᬜᬯᬸᬄᬜᬯᬸ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬓᬮᬶᬄᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬯᬶᬃᬡ᭄ᬦ᭟ᬲᬂᬮᬸᬭᬄᬪᬸᬱᬡᬲᬫᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮᬾᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬦᬵᬣ᭞ᬓᬂᬲᬯ᭄ᬦᬗᬕᬾᬳᬢᬯᭀᬂ᭞ᬳᬦᬓᭀᬧ᭄ᬬᬄᬚᬚᬗ᭄ᬓᬗᬦ᭄᭞ᬮᬾᬦᬦᬓᭀᬧ᭄ᬬᬳᬩᬂ᭞ᬳᬦᬢᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬯᬶᬦᬸᬯᬸ
ᬲ᭄᭞ᬪᬸᬱᬡᬦᬾᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮ᭟ᬳᬬᬹᬳᬸᬬᬵᬗ᭄ᬭᬲᬩᬾᬩᬾᬢᬶᬂ᭞ᬳᬩᬸᬩ᭄ᬭᬓᭂᬦ᭄ᬓᬧᬸᬭᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬦᬵᬯᬾᬯᬸᬤᬸᬳᬶᬧᬮᬸᬗᭀᬦ᭄᭞ᬳᬸᬚᬶᬢᬸᬱ᭄ᬝᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬗᭂᬭ᭞ᬳᬶᬂᬤᬮᬸᬫᬶᬯᬄᬲᬶᬬᬂ᭞ᬚᬶᬦᬸᬚᬸᬳᬶᬂᬧᬗᬦᬶᬓᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬯᬂᬫᬸᬲᬸᬄ
ᬲᬸᬫᭂᬗ᭄ᬓ᭟ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬧᭀᬮᬳᬾᬓᬶ᭞ᬲᬕᬸᬲᬓᬳᬳᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬶᬬᭀᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᬮ᭄ᬩᭂᬢᬶᬂᬧᬸᬭ᭞ᬧᬶᬦᬋᬓᬶᬲᬶᬢᬶᬩᭂᬦ᭄ᬢᬃ᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬚᬶᬦᭂᬚᭂᬮ᭄ᬧᭂᬦᬸᬄ᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬧᬶᬧᬶᬢ᭄ᬧᬩᭂᬮᬭᬦ᭄᭟ᬭ
ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬦᬗᬵᬃᬱᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬬᬧᬭᬦ᭄ᬓᬯᬃᬱᬦᬾ᭞ᬳᬧᬢᬳᬸᬯᬶᬲ᭄ᬲᬫᭂᬢ᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬯᬤᬸᬯᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬭᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬲᬂᬦᬵᬣᬲᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬫ᭄ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬳᬩ᭄ᬤᬶᬦ