Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/47

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭖ 46B]
᭔᭖
ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬓᬂᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬧᬦᬹᬢᬦᬸᬫᬢᬶᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬂᬤᬸᬦ᭄ᬬᬳᬳᬾᬭᬢᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬢᬸᬳᬸᬭᬢᬸᬦᬾᬳᬸᬫᬢ᭄᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬰᬩ᭄ᬤᬦᬾᬯᬶᬦᭀᬭᬶᬳᬲ᭄ᬯ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬓᬤᬶᬩᬍᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬳᬢᬸᬭᬾ
ᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬚᬚᬗ᭄ᬮᬦᬯᬶᬗᬯᬶᬗᬦ᭄᭞ᬳᬦᬗᬶᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬲᬶᬦᬫᬸᬄ᭞ᬳ᭄ᬤᬤᬸᬄᬦᬶᬦᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬧᬬᭀᬳᬤᬦ᭄ᬤᬦᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬬᬓᬮᬯᬦᬶᬩᬸᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬕᬯᬦᬶᬩᬮᬦᬾ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬭᭀᬯ᭄ᬮᬲᬾᬯᬸᬳᬶᬭᬶᬗ᭞ᬭᬸᬫᬵᬓ
ᬓ᭄ᬱᬫᬭᬶᬂᬦᬶᬭ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬗᬚᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬦᬦᬵᬕᬭ᭟ᬇᬓᬸᬳᬶᬚᬚᬳᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬲᬂᬭᬵᬢ᭄ᬦᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬸᬲᬦ᭞ᬮᬦ᭄ᬓᬗᬶᬩᬸᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬕᬾ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬸᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬪᬸᬱᬡ᭞ᬲᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢ᭄ᬦᬶᬗᬬᬸᬥ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬓᬂ
ᬭᭀᬂᬯ᭄ᬮᬲᬾᬯᬸ᭞ᬇᬓᬂᬭᬸᬫᬵᬓ᭄ᬱᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬦᬾᬗᬮᬸᬦᬮᬸᬦᬕ᭄ᬮᬭ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬫᬶᬬᭀᬲ᭄ᬬᬲᬂᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭞ᬪᬸᬱᬡᬳᬦᬾᬓᬓᬾᬓ᭞ᬮᬶᬃᬗᬩ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬸᬧᬸᬦ᭄ᬦᬵᬣ᭞ᬲᬮᬸᬭᬳᬾ
[᭔᭗ 47A]
ᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᭀᬲᭀᬗᬲᬮᬶᬃᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬤᬯᬸᬳᬶ᭟ᬗ᭄ᬭᬕᬲᬾᬂᬩ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬫᬸᬲᬸᬳ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬃᬳᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬳ᭞ᬲᬓᬢᬦ᭄ᬩᬫᬾ
ᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭟ᬳᬫ᭄ᬩᭀᬬᭀᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦᬶᬭᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬚᬦᬾᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬫᬃᬬ᭄ᬬᬢᬸᬓ᭄ᬮᬩ᭄ᬢᬶᬬᬄ᭞ᬓᬂᬩᬭᬶᬲ᭄ᬧᬋᬓ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬲᬸᬭᬓᬄᬲᬶᬭᬢᭂᬫ᭄ᬯ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬓᭀᬦᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬧᬧᬓ᭄ᬩᬭᬶᬲᬾᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬳᬶᬲ
ᬗ᭄ᬳᬵᬭᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬭᬓᬄᬳᬮᬾᬦ᭄ᬢᬸᬭᬶᬭ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬬᬯᬸᬦᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᬧᬳᬢ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬓᬯᬸᬳᬸᬦ᭄ᬤᬾᬭᬾᬓ᭄ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬳᬗ᭄ᬭᬾᬜ᭄ᬘᬗᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬤᬶᬦᬶ
ᬲᬶᬭ᭞ᬲᬸᬭᬓᬄᬰᬷᬖ᭄ᬭᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬓᬾᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬾᬦ᭄ᬢᬃᬲᬓᬶᬗᬵᬃᬱᬶ᭟ᬬᬢᬫᬮᬶᬄᬓᬂᬯᬶᬦᬸᬘᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬃᬮᬯᬦ᭄ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬮᬾᬗ᭄ᬲᬾᬃᬲᬓᬶᬂᬧᬳᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬕᬭᬶᬕᬮᬶᬄ᭞ᬮ