Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/45

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭔ 44B]
᭔᭔
ᬢᬶᬦᭂᬂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬓᭂᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄᬲᬸᬭᬓ᭄᭞ᬧᬥᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬾᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬕᬓ᭄ᬱᭂᬫᬶᬩᬧ᭞ᬢᬦᬦᬤᬶᬧᬸᬦᬾᬯᬾᬳᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᭂᬢ᭞ᬲᬤᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬲᬫᬭᬗᬰᬾᬱ᭟᭐᭟
ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬮᬶᬄᬓᬤ᭄ᬬᬮᬫᬶ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦᬾᬦᬵᬣᬾᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄ᬧᬦ᭄ᬤᬧᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬶᬮᬸᬭᬄᬢᬫ᭄ᬢᬫ᭞ᬳᬸᬤ᭄ᬦᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬳᬓ᭞ᬚᭀᬩᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬃᬣᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬲᬯᬲ᭄ᬢᬧᬥᬳᬫᬦᬵᬕᬭ᭟ᬧ᭄ᬭᬕᬮ᭄ᬪᬮ
ᬦ᭄ᬯᬸᬱ᭄ᬝᬯᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬦᬸᬭᬧᬢᬶᬧᬶᬭᬂᬢᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬦᬶᬃᬪᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦᬾ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮᬾᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬤᬶᬦᬸᬮᬂᬫᬗᬧ᭄᭞ᬓᬮᬶᬳᬾᬯᬸᬓᬢᬳᬸᬧᬸᬦ᭄᭞ᬪᬹᬱᬡᬫᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭟ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬳᬶᬦᬸᬚᬸᬲᬩᬦᬶᬭ᭞ᬭᬶ
ᬦᬵᬕᬭᬩᬾᬱᬦᬩ᭄ᬭᬂ᭞ᬧᬧᬭᬶᬗᬶᬭᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬾᬗᬶᬲ᭄ᬲᬶᬦᬫᬲᬫ᭞ᬲᬚᬸᬭᬸᬚᬸᬭᬸᬦᬶᬭ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬶᬓᬂᬓᬮᬶᬳᬾᬬᬸ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬳᬯᭀᬯᭀᬭᬦ᭄᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬩᭀᬘᬄᬯ᭄ᬯᭀᬂ
[᭔᭕ 45A]
ᬓᬭᭀᬮᬲ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬧᬥᬳᬤᬦ᭄ᬤᬦᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬕᬕᬫᬦᬶᬗᬬᬸᬥ᭞ᬓᬩᬾᬄᬓᬂᬧᬶᬧᬶᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬧᬥᬳᬸᬫᬕᬸᬢᬶᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬫᭂᬦᬺᬱ᭄ᬧᬶᬯᬤ᭄ᬬᬳᬭᬩ᭄᭟ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬕᬸᬗᬾᬤᬰᬶᬄ᭞ᬮᬚᭂᬂᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬂᬢᭂᬗᭂ
ᬭ᭞ᬲᬳᬾᬗ᭄ᬕᬓᬂᬯᬤ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬕᬕᬫᬦᬾᬯᬃᬡ᭄ᬦᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬢᬭᬸᬡ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬯᬸᬲ᭄ᬢᬸᬫᬸᬕᬸᬃ᭞ᬧᬘᬓ᭄ᬩᬭᬶᬲᬾᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭟ᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬲᬤᬶᬧᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬹᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬗᬶᬓᬗᬜᬃ᭞ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸᬜ᭄ᬘᬘᬓ᭄ᬩᬭᬶᬲ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬸᬢᬯᬶᬧᬭᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬶᬫᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂ᭞ᬧᬗᬮᬲᬦ᭄ᬮᬂᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬶᬯᬄᬧᭂᬘᬢᭀᬦ᭄ᬤ᭟ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬳᬦᬩᬭᬶᬲ᭄᭞ᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬓᬂᬯᬤ᭄ᬬᬓᬸᬲ᭄ᬯ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬮᬗ
ᬦ᭄ᬓᬢᬳᬾ᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬾᬲᬕᬸᬂᬕᬕᬫᬦ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬢᬶᬬᬸᬢᬬᬸᬢ᭞ᬓᬤᬶᬫᭂᬦ᭄ᬤᬸᬂᬗᬗᭂᬦ᭄ᬤᬦᬸ᭞ᬮᬶᬃᬲᬫᬸᬤ᭄ᬭᬭᭀᬩᬦ᭄ᬩᬮ᭟ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬾᬓᬂᬧᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬯᬶᬗᬸᬢᭀᬗ᭄ᬕᬲᬲ᭄ᬭᬂ᭞ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬮᬢ᭄ᬮᬓᬶᬢᬶᬢᬶᬦᭀᬦ᭄᭞ᬲᬯᬸᬮ