Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬤᬭᬹᬫ᭄᭞ᬢᬶᬢᬄᬳ᭄ᬬᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬫᬸᬲ᭄ᬢᬓᬲᬕᬸᬂᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬧᬦᬹᬢᬦᬾᬲᬓᬾᬳᬾᬳᬶᬳᬄᬳᬕᬫᬲᬮᬄ᭟ᬲᬋᬂᬳᬸᬗᬸ᭞ᬲᬂᬭᬳ᭄ᬦᬳᬧᬸᬕᬸᬦ᭄ᬧᬸᬕᬸᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬲᬄᬕᬶᬦᬕᬲ᭄᭞ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬯᬃᬤᬬᬦᬾᬓᬶ᭞ᬓᬂᬓᬢᬶ
ᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦᬮᬦ᭄ᬳᬸᬚᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬭ᭟ᬰ᭄ᬭᬷᬖ᭄ᬭᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬳᬸᬫᬋᬓᬶᬩᬸ᭞ᬫᬢᬸᬃᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬾᬯᬤᬸᬓᬶᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬓᬸᬮᬦᬶᬤ᭄ᬭᬲᬸᬧ᭄ᬦᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬓᬸᬮ᭟ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬘᬳ᭄ᬬᬢᬫ᭄ᬩᬲᬓᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬓᬂᬘᬳ᭄ᬬ᭞ᬲᬓᬶᬫ
ᬤᬶᬦᬄᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬫᬸᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬤᬢᭂᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬶᬂᬮᬗᬶᬢᬶᬓᬂᬲᬸᬧ᭄ᬢ᭟ᬦᬸᬮᬶᬄᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬩᬦᬶᬧᬦᭀᬦ᭄ᬓᬸᬮᬳᬶᬩᬸ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬤᬭᬸᬓᬂᬓᬢᭂᬗ᭄ᬳᬶᬮ᭄᭞ᬧᬥᬗᬾᬘᬳ᭄ᬬᬤ᭄ᬮᬳᬶ᭞ᬳᬫᬥᬗᬶᬲᬤᬬᬦᬶᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭟ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬢᬸᬮᬸ
ᬦ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬭᬓᬂᬓᬭᬸᬗᬸ᭞ᬯᬯᬭᬳᬶᬓᬸᬮ᭞ᬲᬧ᭄ᬤᬦᬾᬲ᭄ᬯᬭᬤᬸᬫ᭄ᬮᬶ᭞ᬇᬓᬸᬘᬳ᭄ᬬᬦᬶᬭᬦᬤᬶᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭟ᬳᬶᬬᬳᬶᬓᬸ᭞ᬓᬓᬲᬶᬳᬾᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬧᬦᬸᬢᬸᬧᬾᬲᬤᬬ᭞ᬢᬶᬢᬳᬾᬫᬲ᭄‌ᬰᬷᬘᬶ᭞ᬳᬦᬾᬂᬤᬸᬦ᭄ᬬ᭞
[᭔ 4A]
ᬢᬸᬲ᭄ᬓᬳᬦᬾᬂᬲᬳᬾᬭᬵᬢ᭄᭟ᬗᬓᬗᬦᬹᬢ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬭᬶᬲᬋᬳᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬦᬾᬂᬲᬳᬾᬭᬵᬢ᭄᭞ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬦᭀᬭᬓᬵᬦᬹᬢ᭄᭞ᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬂᬦᬭᬓ᭟ᬇᬓᬗᬶᬩᬸ᭞ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳ
ᬤᬸᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬦᬶᬦᬶ᭞ᬫᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬭᬸᬦᬾᬭᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂᬰᬦ᭄ᬢ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟᭐᭟ᬲᬶᬭᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬧ᭄ᬫᬳᬶᬮᬶᬃᬦᬶᬦᬶᬚᬦᬩᬭᬶᬩᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬫ᭄ᬧᬾᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶᬓᬬᬓᬜ
ᬢᬬᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬗᬕᬾᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦᭂᬦᬚᬦᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬳᬯᬲᬫ᭄ᬬᬃᬱ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬕᭃᬂᬩ᭄ᬭᬂᬢᬓᬶᬓᬶ᭟ᬫᬭᬢᬶᬦᬤᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬢᬦᬤᬳᬃᬓᬮᬯᬦ᭄ᬦᭀᬭᬵᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬤᬾᬦᬶᬭᬫᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬢᬸᬯᬲ᭄ᬦᬶᬩᬘᬬ
ᬗᬸᬬᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢᬫᬾᬭᬂᬭᭀᬂᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬳᬸᬭᬗᬸᬭᬗᬸ᭞ᬓᬭᬸᬭᬸᬗᬦᬲ᭄ᬭᬸᬄᬳᬗᬭᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬰᬬᬳᬦᬦ᭄ᬤᬸᬓᬳᬭᬶ᭟ᬫᬗᬸᬫᬗᬸᬫᬯᭀᬦᬗᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬦᭂᬂᬧᭀᬮᬳᬶᬭᬓᬯ᭄ᬭᬦᬸᬳᬶ᭞ᬮᬶᬯᬸᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬓᬸᬲᬸᬫᬳᬸᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬫᬄᬳᬦᭂ