Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭗ 37B]
᭓᭗
ᬦ᭄ᬫᬾᬮᬸᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬃᬱᬯᬶᬓᬦᬶᬓᬂ᭞ᬧᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬭᬹᬫ᭄᭞ᬦᬘᬄᬓᭂᬦᬶᬓᬂᬕᬕᬫᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬤᬮ᭄ᬲᬶᬭᬳᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬓᬭᬕᬳᬗᬸᬲ᭄ᬬᬳᬸᬲ᭄ᬬ᭟ᬇᬓᬂᬫ᭄ᬤᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬚᬶᬦᭂᬫ᭄ᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬪᬸᬱᬡᬦᬾ᭞ᬓᬧ᭄ᬭ
ᬩᭀᬢᭂᬦᬳᬧᭂᬭᬂ᭞ᬫ᭄ᬤᬮᬼᬕᬄᬧᬜ᭄ᬘᬋᬕᬾ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬕᬸᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬧᬾᬧᭂᬓᬦ᭄ᬤᬾᬃᬲᬕᬸᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬳᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬩᬂᬢᭂᬗ᭄ᬭᬦ᭄ᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬢᬶᬦᭂᬫ᭄ᬮᬂᬯᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬸᬃᬗᬸᬰᬸᬂ᭞ᬓᬮᬯ
ᬦ᭄ᬲᬸᬮᬶᬂᬲᬸᬮᬶᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬤᬾᬭᬫᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭟ᬳᬕᭂᬫᬶᬭᬲᬕᬸᬗᬾᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬕᬸᬮᬶᬬ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬂᬳᬧᭀᬦ᭄ᬢᬂᬧᭀᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬸᬩᬃᬧᬗᬃᬱᬦᬾ᭞ᬤᬢᬦᬦᬓᬮᬾᬭᬸ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭᬲᬯᬶᬚᬶᬯᬶᬚᬶ᭞ᬢᬸᬕᬸᬮ᭄ᬧᬬᬸᬂ
ᬲᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬓᬤ᭄ᬬᬳᬕᬸᬂᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬮᬗᬦ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬇᬓᬂᬫᬸᬕ᭄ᬯᬶᬂᬗᬃᬱᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬚᬯᬶᬦᬶᬂᬦᬵᬕᬭ᭟ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄᬩᬸᬩᬃᬲᬶᬭᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬼᬧᬲ᭄᭞ᬳᬶᬯᬤᬶᬳᬩᬮ᭞ᬦᬾᬂᬚᬯᬶᬧ᭄ᬭ
[᭓᭘ 38A]
ᬧ᭄ᬢᬫᬓᬸᬯᭀᬦ᭄᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬾᬂᬩᬮᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬗᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬶᬓᬂᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬤᬾᬭᬓᬫᬶᬢᬶᬃ᭞ᬳᬫᬜ᭄ᬚᭂᬃᬓᬂᬳᬸᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬳᬸᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬓᭀᬧᬃ᭞ᬓ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬶᬭᬫᬶᬬᭀᬲᬶ᭞ᬰᬷ
ᬖ᭄ᬭᬩᬸᬩᬃᬲᬤᬬᬯᬤ᭄ᬬᬓᭀᬧᬃ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬲᬫᬶᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞ᬲᬤ᭄ᬬᬦᬳᬸᬲᬶᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᭀ;ᬳᬳᬾᬮᬶᬃᬲᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᭀᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬭᬓ᭄ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬭᬾᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬩᬭᬶᬲᬾᬯᬤᬶᬲ᭄ᬓᬧᬶᬃ᭞
ᬲᬤᬬᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫᬶᬗᭂᬦ᭄ᬢᬕᬕᬫᬦ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬦᬢᬄᬲᬫᬶ᭞ᬕᭂᬮᬭᬶᬭ᭞ᬳᬬᬸᬥᬕᬭᬸᬤᬫ᭄ᬮᬬᬂ᭟ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬮᬶᬫᬳᬶᬂᬓᬦᬦ᭄᭞ᬮᬶᬫᬲᬸᬯᬶᬯᬶᬦᬾᬓᬾᬭᬶ᭞ᬧᬧᬢᬹᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬰᬶᬭᬄᬮᬶᬫ᭞ᬤ
ᬤᬦᬾᬭᬓ᭄ᬭᬶᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬭᬓᬾᬧᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬩᬸᬦ᭄ᬢᬸᬢᬾᬧᬭᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬤᬤᬶᬕ᭄ᬮᬭᬶᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬳᬭᬶᬩ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬄᬦᬢᬕ᭄ᬮᬃ᭟ᬕ᭄ᬮᬭᬶᬥᬶᬭᬫᭂᬦ᭄ᬢ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬶᬦᬶᬗ᭄ᬓ