Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕
᭞ᬓᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬂᬚᭂᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬧᬦᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬺᬢᬦᬾᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬫᬭᬳᬶᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬘᬘᬓᬶᬭᬾᬂᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬜ᭄ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬳᬶᬗᬬᬸᬥ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸ᭞ᬫᬓᬸᬯᭀᬦᬶᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬮᬫᬶᬦᬶᬭᬵᬲᬮᬶᬦ᭄ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂ᭟ᬦᭀᬭᬲᬶᬭ
ᬲᬫᬫᬶᬤᬾᬦ᭄ᬬᬯᬸᬲ᭄ᬯᬗᬶ᭞ᬢᬹᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬬᬸ᭞ᬳᬋᬱᬶᬓ᭄ᬓᬾᬯᬮ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬬᭀᬦᬾᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾ᭞ᬫᬦ᭄ᬤᬳᬶᬳ᭄ᬬᬗᬭᬸᬂ᭞ᬳᬶᬮᬃᬤᬳᬃᬮᬯᬦ᭄ᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬘᬶᬤ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬲᬬᬤᬶᬫ᭄ᬩᬸᬳᬬᬸ᭞ᬲᬳ᭄ᬬᬦᬾᬓᬤᬶᬩᬲᭀᬦ᭄ᬢ᭞ᬮᬭᬶ
ᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬫᬭᬳᬦᬾᬂᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬲᬸᬫ᭄ᬬᬃᬳᬶᬫ᭄ᬩᬸᬄᬭᬭᬲ᭄᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬓᬸᬲᬸᬫᬦᬶᬂᬧᬸᬭᬷ᭞ᬫᬭᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬯᬃᬣᬦᬶᬭ᭞ᬚᭃᬂᬫᬸᬳᬫᬢ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬦᬶᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬯᬤᬶᬲᬭᬩ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ
᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬜ᭄ᬘᬫ᭄ᬧᬸᬳᬶᬂᬬᬸᬥ᭞ᬯᬤᬶᬲᬭᬩ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬯᬤᬶᬲ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬩᬾᬩᬲ᭄᭞ᬩᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬇᬓᬂᬢᬸᬫᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬧᭀᬮᬦᬓᬾᬄᬧ᭄ᬚᬄ᭟ᬕᬗ᭄ᬲᬮᬾᬯᬳᬸᬯᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬕᬸᬲᬶᬲ᭄᭞ᬫᬸᬂᬲ
[᭓᭖ 36A]
ᬢᬸᬮᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬶᬬᬳᬭᬩ᭄᭞ᬓᬂᬗᬫᬹᬓ᭄ᬢᬜ᭄ᬘᬾᬘᬾᬮ᭄ᬩᬸᬘᬾᬮ᭄᭞ᬓᬂᬕᬗ᭄ᬲᬮᬾᬯᬮᬭᬸᬢ᭄᭞ᬓᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬧᬦ᭄ᬩᬾᬯᭂᬦ᭄ᬩᬸᬲᬶᬓ᭄᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬬᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦᭀᬫ᭄ᬧ᭄ᬓᬶᬓᬶᬓᬂᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬢᬸᬃᬲᬫ᭄ᬩᬤ᭞ᬲᬸᬥᬷ
ᬭᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬤᬢᬦ᭄ᬧᬲᬲᬫ᭟ᬤᬾᬦᬾᬫᭂᬗ᭄ᬕᬄᬯᬯᬃᬢᭀᬲ᭄ᬦ᭄ᬬᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬦᬶᬭᬘᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬦᬶᬂᬬᬸᬥ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬭᬩ᭄ᬲᬤᬬᬦᬾ᭞ᬮᬫᬸᬦᬫᭂᬲᬄᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬲᬯᬶᬚᬶᬮᬯᬦ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬇᬓᬂᬲᬓ᭄ᬢᬶᬩᬾᬩᬲ᭄
᭞ᬓᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬯᬸᬢᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬾᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬇᬓᬂᬫᬫᬦ᭄ᬢᬸᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᭂᬦ᭄ᬢᬦᬚᭃᬂᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭟ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸᬳᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬩᬬᬲᬶᬤ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬧᬮᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬮᬜ᭄ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬓᬸᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬲᬸ
ᬦ᭄ᬢᭂᬤᬳᬶᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬬᬸᬬᬸᬮᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬮᬶᬳᬸᬂ᭞ᬧᬯᬃᬣᬫᬸᬫᬭᬶᬗᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᭂᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬳᬢᬸᬭᬶᬭᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭟ᬩᭀᬓ᭄ᬦᬾᬘᬸᬩ᭄ᬮᬓ᭄ᬱ