Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬗ᭄ᬓᬸᬂᬕᬫ᭄ᬩᬶᬭᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬫᬘᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬩᬲᬳᬶ᭞ᬫᬸᬕᬾᬂᬯᬃᬤᬬ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬤ᭄ᬬᬦᬸᬮᬶᬳᬸᬭᬶ᭟ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬮᬾᬗ᭄ᬲᬾᬃᬲᬓᬶᬗᬵᬃ᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬓᬼᬦ᭄ᬤᬾᬬᬢᬢᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬂᬦᬶᬢᬶᬃ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬭᬳᬗᬸᬓᬸᬂ᭞ᬓᭀᬦ᭄ᬤᬩᬾᬭᬶᬲᬶᬦᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬸᬃᬲᬸ
ᬮᬶᬂᬲ᭄ᬮᭀᬫ᭄ᬧ᭄ᬭᬾᬢᬩᬸᬭᬸᬂ᭟ᬕᭀᬗᬶᬭᬧᬕᬸᬭᬸᬗ᭄ᬲ᭞ᬮᬶᬃᬩᬸᬦ᭄ᬢᬮᬢᬢᭂᬕᬗᬶᬭᬾᬓᬶ᭟ᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦᬶᬭ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬤᬶᬓᬭᬸᬗᬸᬳᬶᬂᬯ᭄ᬬᬢᬶ᭞ᬮᬶᬂᬧᬦ᭄ᬤᬄᬧ᭄ᬭᬯᬢᬮ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬢᬳᬗᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕ᭞ᬓᬶᬢᬄᬓᬸᬤᬦᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬧ᭄ᬭ
ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭟ᬓᬯᬦᬾᬯᬸᬯᬤ᭄ᬬᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬲᬫᬤᬬᬕᬶᬦᬗ᭄ᬲᬶᬕᬗ᭄ᬲᬶ᭟ᬲᬫ᭄ᬬᬦᬶᬢᬶᬄᬧᬗᬦ᭄ᬧᭀᬦ᭄ᬧᬵᬢᬾᬂᬚᬚ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬶᬢᬶᬄᬯᬚᬶᬓ᭄᭞ᬳᬾᬂᬢᬶᬦ᭄ᬗᬄᬧᬸᬢᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬳᬩᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬦᬋᬩᭂᬓ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬩᬸᬮ᭞ᬯ
ᬤ᭄ᬬᬓᬧᬶᬃᬮᬯᬃᬲᬧ᭄ᬭᬩᬸᬓ᭄ᬱᬓᬹᬢᬾᬧᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬫᬤᬶᬦᬄᬳᬫᭂᬲᬄ᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬢᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬗᭂᬦᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭟ᬫᬲᬂᬩᬭᬶᬲᬾᬬᬢᬢᬄ᭞ᬓᬤᬶᬲ᭄ᬭᭀᬩᬶᬓᬂᬚᬮᬥᬶ᭞ᬮᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬫᭂᬦ᭄ᬤᬸᬗᭂᬦ᭄ᬤᬦᬸ᭞ᬲᬫᬶᬲᬯᬂᬲᬶᬦᬯᬂ᭞ᬤ᭄ᬬ
[᭓᭑ 31A]
ᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᬢᬕᬦᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬕᬕ᭄ᬮᬃᬖᬹᬃᬥᬳᬦᬶᬩ᭞ᬲᬋᬂᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬶᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᭂᬲᬄᬳᬦ᭄ᬗᬄ᭞ᬩᬲᬄᬢᬶᬭᬲᬋᬂᬗᬫᬹᬓᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬯᬤ᭄ᬬᬦᬾᬲᬋᬗᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬃᬓᬭᬾᬧᭀᬢᬦ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬ
ᬳᬶᬥ᭄ᬮᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬗᬶᬭᬳᬶᬧ᭄ᬭᬂᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬪᬸᬢᬳᬫᬫᬗ᭄ᬰ᭞ᬳᬫᭀᬢᬦ᭄ᬪᭀᬕᬫᬦᬄ᭟ᬭᬶᬬᬸᬢᬶᬧᬗᬫᬹᬓᬶᬭ᭞ᬗᭀᬩᬢᬩᬶᬢ᭄ᬮᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬪᬸᬢᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬂᬯᬗ᭄ᬓᬾᬳᬲᬸᬲᬸᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸᬤ᭄᭞ᬇᬓᬂᬭᬄᬭᬘᬓ᭄ᬭᬘᬓ᭄᭞ᬯᬢᭂᬲ᭄ᬲᭀ
ᬮᬾᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬧᬥᬳᬸᬗ᭄ᬭᬸᬩ᭄ᬬᬳᬹᬓ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄ᬲᬗ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬦᭂᬗᬄ᭞ᬲᬤᬬᬫᬯᬸᬭᬸᬩᬕ᭄ᬭᬶᬄ᭟ᬢᬸᬫ᭄ᬕᬸᬂᬧᭀᬮᬦ᭄ᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭᬵᬧᬦᬓᬾᬄᬫᬵᬢᬶ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬩ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬸᬫ᭄ᬮᬂᬧᭀᬮᬦᬫᬗ᭄ᬲᬄ᭞ᬯ
ᬤ᭄ᬬᬕᬸᬫᬸᬮᬸᬂᬲᬋᬂᬫᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬧᬲᬾᬓ᭄ᬓᬮᬯᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬯᭀᬗᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬳᬭᬫᬾᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬳᬶᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬫᬓ᭄ᬬᬗᬦ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬳᭀᬫ᭄ᬩᬓᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬘᬸᬭᬶ᭞ᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬧᭀᬮᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲ