Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭓ 23B]
᭒᭓
ᬤ᭟ᬳᬶᬩᬸᬓᬸᬮᬢᬸᬭᬸᬤᬦᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂ᭞ᬓᬯᬸᬮᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬦᬪᬶᬫᬹᬤᬶᬢ᭞ᬓᬶᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬᬲᬾᬦᬧᬢ᭄ᬬ᭞ᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬘᬸᬘᬸᬓᬶᬮᬓᬸ᭞ᬳᬕᭂᬭᬄᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭟ᬤᬾᬦᬾᬭᬾ
ᬜ᭄ᬚᬂᬓᬸᬮᬩᬶᬩᬶ᭞ᬧᬦᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕ᭞ᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮᬦ᭄ᬤᭂᬮᭀ᭞ᬓᬯᬸᬮᬳᬶᬓᬂᬓᬶᬦᬃᬱᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬧᬢᬶᬢᬶᬭ᭞ᬳᬗᭂᬭᬾᬄᬩᬲᬄᬢᭂᬢᭂᬮᬸ᭞ᬮᬯᬜ᭄ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬸᬮ᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬩᬸᬧᬗᬾᬭ
ᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬇᬓᬂᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮᬾᬩᬲᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬾᬄᬲᬯᬸᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬾ᭞ᬓᬵᬮᬳᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬶᬦᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬲᬾᬲᬯᬸᬭᬾᬬᬦ᭄ᬓᬸᬮ᭞ᬩᬸᬂᬩᬸᬂᬯᬤᬶᬲ᭄ᬓᬯᬦᬾᬯᬸ᭞ᬓᬗᬶᬩᬸᬢᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬤᬸᬄᬲᬫᬗᬸᬜ᭄ᬚᬶᬫᬢ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬧᬸ
ᬢ᭄ᬭᬗᭀᬂᬫᬸᬂᬲᬶᬚᬶᬲᬶᬭ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬦᬸᬦᬸᬯᬸᬳᬶᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬫᬸᬕᬫᬸᬕᬶᬲᬮᬫᭂᬢ᭞ᬳᬕᬾᬗᬶᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭ᭞ᬗᬮᬓᭀᬦᬶᬗᭀᬬᭀᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬱ᭄ᬝᬧ᭄‌ᬮᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓᬂᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬲᭀᬃ
[᭒᭔ 24A]
ᬲᬶᬭᬵᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬬᬾᬦᬯᭀᬃᬭᭀᬯᬂᬫᬸᬳᬕᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᭀᬯᬗᬶᬭᬓᬲᭀᬭᬦ᭄᭞ᬮᬕᬕᬾᬩᬦ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬧ᭄ᬭᬗᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬭᬳᬲᭀᬓ᭄ᬦᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟
ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬢᬸᬃᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢᬸᬳᬸᬳᬶᬓᬂᬯᬯᬮᬶ᭞ᬲᬫᬦᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬫᬶᬢᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬗᬶᬩᬸᬳᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬲᬸᬓᬸᬓᬮᬶᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬗᬸᬧᬗ᭄ᬕᬾᬲᭂᬫᬸᬢᬗᬶᬲ᭄᭟ᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬗᬲᬧᬶᬢᭂᬮᬸᬄ᭞ᬳᬤᬸᬄ
ᬜᬯᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬫᬶ᭞ᬕᬦ᭄ᬢᭂᬮᬦᬢᬶᬦᬶᬂᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬯᭀᬳᬾᬦᭂᬢ᭄ᬭᬢᭂᬍᬗᬶᬲᬶᬃ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬫᬶᬢ᭄ᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬃᬱᬦᬾᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭟ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦᬶᬧᬸᬦ᭄‌᭞ᬮᬦ᭄ᬩᬲᬄᬢᬶᬢᬶᬕᬲᬫᬶ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶ
ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬄᬯᬯᬶᬰ᭄ᬫᬓᬢᬳᬶᬓᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬗ᭄ᬬᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬸᬯᬶᬦᬮᬶᬩᬲᬄᬲᬩᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬲᬯᬸᬲ᭄ᬲᬮᬫᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬦᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭᬲᬫᬶ