Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬓᬂᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫᬶᬲᬸᬧᬢ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬤᬸᬮᬶ᭞ᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄᭞ᬫᬸᬱ᭄ᬩᬓᬂᬦᬪᬶᬚᭃᬂᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭟ᬳᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬶᬧ᭄ᬭᬩᭀᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬳᬧᬫᬶᬓ᭄ᬤᬢᭂᬂᬓᬂᬭᬳᬶ᭞ᬫᬭᬶᬭᬳᬶᬲᬶᬢᬶᬧᬢᬶᬫᬄ᭞ᬮᬄᬲᬶᬭᬓᬭᬶᬬᬬᬬᬶ᭞ᬲᬸᬓᬵᬃᬱᬵᬤᬸᬲᬸ
ᬮᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬂᬯᬸᬲ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬬᬢᬲᬶᬢᬶᬧᬢᬶᬫᬄ᭞ᬮᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬕᬯᬮᬶᬳᬦᬶ᭞ᬲᬢᬲᬫᬶ᭞ᬲᬫᬦᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬧᬤ᭟ᬬᬂᬦᬬ᭟ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬳᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬾᬄᬧᬢᬶᬫᬄᬳᬶᬲᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬓᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᬸᬫᬶ
ᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬇᬓᬂᬓᬬᬲᬶᬭᬳᬶᬓᬶ᭞ᬇᬓᬂᬚᬫᬮ᭄ᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬮᬸᬫᬸᬄᬓᬶᬦᬬᬸᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬮᬓᬶᬦᬾᬳᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬳᬩᬗᭂᬢ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬶ᭞ᬳᬫᬸᬂᬲᬶᬭ᭞ᬯᬯᬤᬸᬓ᭄ᬬᬢᬹᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭟ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬹᬲᬂᬩᬮ᭄ᬮᬄᬓᬗ
ᬦ᭄ᬢᬭ᭄᭞ᬮᬸᬯᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬫᬮᬶᬕᬾᬭᬢ᭄ᬦᬲᬤᬬ᭞ᬓᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄᬓᬂᬬᬤᬶᬳᬤᬶ᭞ᬓᬂᬧᬕᭂᬃᬲᭀᬲᭀᬢ᭄ᬬᬵᬤᬶ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬢᭂᬜ᭄ᬚᬸᬫ᭄ᬭᬸᬢᬶᬓᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬧᭀᬮᬳᬶᬭ᭞ᬤᬾᬦᬶᬧᬫᬶᬢ᭄ᬤᬢᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬢᬸᬦᬮ᭄
[᭑᭘ 18A]
᭞ᬦᬶᬢᬶᬄᬓᬸᬤᬪᬹᬱᬡᬧ᭄ᬭᬂ᭟ᬳᬦᬸᬲᬸᬮ᭄ᬲᬩᬮᬦᬶᬭ᭞ᬓᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬦᬤ᭄ᬭᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬶᬂᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬩᬶᬮᬮ᭄᭞ᬓᬓᬲᬶᬄᬓᬾᬂᬳᬢᬹᬢ᭄ᬭᬸᬭᬶ᭞ᬓᬂᬢᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ
ᬧ᭄ᬭᬡᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬩᬢ᭄ᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬫᬧᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬱ᭄ᬝᬧ᭟ᬳᬶᬕᬮ᭄ᬚᬯᬢ᭄ᬢᬗᬜ᭄ᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬳᬲᬮᬫᬸᬳᬮᬳᬾᬓᬸᬫ᭄ᬧᬤ᭞ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶᬗᬸᬜ᭄ᬚᬸᬗᬶ᭞ᬬᬢᬫᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬲ
ᬫᬶ᭞ᬧᬭᬲᬳᬩᬢᬶᬚᭂᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄᭞ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬗᬤᬢᭀᬦᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬦᬕ᭄ᬭᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬸᬮ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬓᬸᬳᬦᬾᬂᬯᬦ᭞ᬫᬸᬂᬦᬶᬢᬶᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧᬗᬾᬲ᭄ᬢᬸᬢᬸᬢᬦ᭄
᭞ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬂᬓᬾᬦᬾᬲᬶᬭᬳᬦᬾᬗᬵᬃᬱᬶ᭞ᬩᬮᬶᬬᬫ᭄ᬭᬶᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭᬲᬫᬶ᭞ᬓᬶᬦᬾᬩ᭄ᬤᬄ᭞ᬫᬭᬶᬦᬵᬕᬭᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭟ᬬᬢᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂ