Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖
ᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬮᬶᬢᬶᬩ᭄ᬦᬸᬯᬮᬸᬕᬶᬢ᭄᭞ᬓᬧᬶᬂᬕᬦᬶᬧᬸᬦᬭᬢ᭄᭞ᬳᬧ᭄ᬤᬸᬮ᭄ᬮᬄᬓᬧᬶᬂᬧᬳ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬚᬓᬸᬲᬾᬄᬓᬮᬶᬢ᭄᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬮᬶᬫᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬧᬶᬂᬦᭂᬫᬾᬧᬸᬦ᭄ᬲᬭᬢ᭄‌᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭᬲᬾᬄᬲᬂᬗᬗ᭄ᬢᬶ᭞
ᬓᬧᬶᬂᬧᬶᬢᬸ᭞ᬲᬢ᭄ᬫᬮᬶᬢᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭟ᬓᬗᬢᬸᬭᬳᬱ᭄ᬝᬦᬶᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬪᬶᬳᬶᬓᬂᬲᬶᬦ᭄ᬓᬶᬃ᭞ᬫᬸᬲ᭄ᬢᬧᬦ᭄ᬬᬓᬦᬶᬂᬭᬵᬢ᭄᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬫᬵᬢᬾᬦᬶ᭞ᬲᬭᬶᬂᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬲᬗᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬤᬸᬫ
ᬢᭂᬂᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬓᬸᬮᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬂᬫᬶᬳᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲ᭞ᬢ᭄ᬭᭀᬗ᭟ᬚᬸᬩᬭᬶᬓᬂᬓᬧᬶᬢᬱ᭄ᬝ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬚᬦᬾᬓᬶᬳᬫᬮᬶᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶᬲᬋᬂᬳᬲᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬦᬶᬩᬰᬓᬾᬚᬚᬶ᭞ᬓᬂᬓᬧᬶᬂᬲᬓᬯᬦᬾᬓᬶ᭞ᬓᬂᬲᬗᬤᬶᬓᬶ
ᬩ᭄ᬦᬯᬓᬸᬲ᭄᭞ᬇᬓᬂᬓᬧᬶᬂᬲᬤᬰ᭞ᬲᬭᬓᬄᬧᬶᬲᬯ᭄ᬮᬦᬾᬓᬶ᭞ᬓᬶᬲᬳᬶᬤᬸ᭞ᬳᬸᬤᬲᬫᬢ᭄ᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄᬯ᭄ᬮᬲ᭄᭟ᬲᬤᬬᬲᬋᬂᬳᬲᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬲᬮᬯᬾᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬳᬲᬋᬂᬤᬾᬤ᭄ᬬᬲᬸᬧᬢ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬯᬭ
[᭑᭗ 17A]
ᬢᬲᬫᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬳᬶᬓᬂᬳᬦᬾᬂᬯᬦᬳᬕᬸᬂ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬳᬕᬳᬬᬸᬥ᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬲᬫᬲᬶᬓᬶᬃ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᭀᬤᭀᬯᭂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬭᬩᬶᬮ᭄ᬳᬮᬫᬶᬦ᭟ᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄ᬰᬷᬢ᭄ᬤᬓ᭄᭞ᬳᬶᬗᬵᬃᬱᬦᬾᬚᭃᬂᬦᬪᬶ
᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬶᬃᬯᬶᬗᬶᬮᬸᬓ᭄ᬱᬮᬫ᭄᭞ᬚᬯᬢ᭄ᬢᬮᬾᬓᬸᬫ᭄ᬲᬮᬫᬶ᭞ᬬᬢᬳᬗ᭄ᬮᬶᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬓᬓᬲᬶᬄᬫᬫᬶ᭞ᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦ᭞ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬮᬯᬾᬳᬶ
ᬗ᭄ᬯᬂ᭟ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬗᬶᬫᬤᬶᬦᬄ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬖᬮᬲ᭄ᬮᬓᭀᬦ᭄ᬢᭂᬗᬳᬭᬶᬂ᭞ᬳᬤᭀᬳᬾᬳᬲᬓᬶᬂᬫᬤᬶᬦᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬲᬸᬫ᭄ᬧᬄᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶ᭞ᬫᬸᬲᬧᬓᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬢᬓ᭄ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬤᬢᭂᬂᬦᬩ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬯᬳᬸᬯᬶᬫᬭᬳᬶᬯᬶᬓ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞
ᬬᬾᬦ᭄ᬤᬾᬭᬾᬂᬩ᭄ᬤᬓ᭄ᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬫᬳ᭄ᬦᬾᬭᬚᬦᬶᬫ᭄ᬭᬚ᭟ᬮᬦ᭄ᬩᭀᬚᭀᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬓᬢᬸᬭᬶᬧᬤᬸᬓᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬮᬦ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬤᬢᭂᬂᬦ᭞ᬦᬵᬕᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄᬮᬦᬶᬯᬶᬥᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄ᬯᬯᬸ᭞