Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
᭞ᬓᬩᬦᬶᬭ᭞ᬲᬳᬩᬢᬶᬓᬂᬫ᭄ᬤᬮ᭄᭞ᬲᬤᬬᬦᬫᬸᬂᬲᬮᬯᬾ᭞ᬦᬾᬯᬦᬲᬫᬶᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬬᬢᬳᬭᬩᬮᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬮᬄᬢᬭᬾᬯᬲᬫᬤᬬ᭞ᬲᬤᬬᬲᬫᬶᬳᬬᬸᬫ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬓᬶᬂᬫᬤᬶᬦᬄ᭞ᬓᬯᬦ᭄ᬩᬶᬓᬸᬂ᭞
ᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧᬾᬲᬮᬯᬾᬲᬫᬶ᭞ᬧ᭄ᬬᬃᬱᬓ᭄ᬦᬳᬸᬚᬃᬓᬸᬮ᭟ᬤᬫᭂᬮ᭄ᬓᬸᬮᬳᬶᬗ᭄ᬕᬄᬲᬩᬦᬭᬶ᭞ᬳᬗᭀᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬗᬤᬦ᭄ᬓᬸᬮ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬭᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬶᬤᬶᬦᬾ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬓᬦ᭄ᬢᬶᬳᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬤᬄᬲᬗ᭄ᬳᬭᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷ᭞ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬳᬶᬲᬸᬦ᭄ᬓᬲᭀᬃ
ᬕᬄ᭞ᬳᬜᬓ᭄ᬮᬳᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬭᬵᬚᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬳᬶᬬᬢᬓ᭞ᬗ᭄ᬮᬶᬯᬳᬸᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬕᬸᬭᬸᬗᬦᬕᬸᬓᬃᬣ᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬸᬲᬦᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬫᭀᬂᬲᬤᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬮᬄᬳᬶᬲᬸᬯ᭄ᬤᬶᬳ᭞ᬩ᭄ᬤᬄᬲᬗ᭄ᬳᬭᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬗ
ᬤᭂᬕ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬦᬾᬳᬂᬲᬦᬾᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬓᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬢ᭄ᬯᬭᬯᬸᬄᬤᬾᬦ᭄ᬬᬳᬸᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬯᬮᬶᬲᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬕᭃᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬯᬓᬶᬮ᭄ᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓᬂᬫᬸᬲ᭄ᬢᬧ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬯᬶᬢᬶᬤᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬸ
[᭑᭕ 16A]
ᬦᬶᬓᬶ᭞ᬓᬸᬮᬲᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬲᬸᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬮᬢᬦ᭄ᬩᭂᬤᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬩᬗᬸᬦᬶᬭᬦᬶᬤᬯᬶᬥᬶ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬲᬄᬭᬾᬜ᭄ᬘᬂ᭞ᬓᬸᬮᬳᬶᬓᬂᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬂᬮᬦᬢ᭄ᬓᬸᬧᬃ᭞ᬰᬢ᭄ᬭᬸ
ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬲᬶᬦ᭄ᬮᬶᬃ᭞ᬓᬸᬮᬫᬓ᭄ᬱᬸᬄᬦᭀᬦᭀᬫᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭐᭟ᬮᬫᬸᬫ᭄ᬓᬸᬮᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬕ᭄ᬲᬂ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬢᬦᬶᬤᬸᬦ᭄ᬬᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬾᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬓ᭄ᬭᬫᬲᬫᬶ᭞ᬬᬾ
ᬦ᭄ᬧᬸᬫ᭄ᬩᬸᬕᬾᬯᬸᬲ᭄ᬤᬤᬶ᭞ᬧᬬᬧᬥᬲᬸᬧᬢᬾᬓᬸ᭞ᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬳᬫᬢ᭄᭞ᬗᬸᬘᬧᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬫᬶ᭞ᬳᬯᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬦᭀᬭᬓ᭄ᬦᬮᬸᬫᬜ᭄ᬘᬶᬗ᭟ᬫᬤᬶᬦᬄᬮᬦ᭄ᬯᬶᬰ᭄ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬭᬸᬢᬸᬬᬢᬮᬓ᭄ᬱᬯᬶᬚᬶ᭞ᬓᬮᬯ
ᬦᬶᬭᬦᬪᬶᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬩ᭄ᬤᬄᬦᬕ᭄ᬭᬷ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬫᬶ᭞ᬳᬶᬬᬮᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬕᭂᬫ᭄ᬧᬸᬃᬦᬕᬭᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬢ᭄ᬢᬚᬦᬾ᭞ᬲᬂᬭᬵᬚᬓᬫ᭄ᬢᬶᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭟ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬬᬸ