Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ 13B]
᭑᭓
ᬲᬶᬗᬬᬸᬦ᭄᭞ᬘᬾᬢᬶᬧᬯ᭄ᬯᭀᬗᬦᬕ᭄ᬮᬸ᭞ᬳᬮᭀᬲᭀᬢ᭄ᬲ᭞ᬤᬬᬦᬾᬂᬲᬶᬢᬶ᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬖᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬦᬵᬕᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭟ᬲᬂᬭᬢᬸᬳᬬᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬾᬄᬢᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬓᬬᬗᬧᬧᬭᬦ᭄᭞ᬧᬯᬃᬣᬦᬾᬳᬶᬮᬓᬸᬦᬾ᭞ᬲᬶ
ᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬦᬶᬫ᭄ᬮᭀᬓᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬓᬂᬜ᭄ᬮᬶᬭᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬫᭂᬗ᭄ᬕᬳᬢᬲᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩᬤᬾ᭞ᬕᬶᬦ᭄ᬮᬓᬶᬂᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬦᬵᬕ᭄ᬭᬶᬫᬤᬶᬦᬄ᭟ᬫᬮᬦᬾᬧᬸᬦ᭄ᬮᬃᬤᬶ
ᬳᬦ᭄ᬮᬫᬶ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬇᬓᬂᬢ᭄ᬗᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬤᬢᭂᬂᬲᬗ᭄ᬳᬭᬩᬤᬾᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬪᬶᬭᬲᬸᬮ᭄‌᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬇᬓᬗᬵᬃᬱᬫᬳᬸᬭᬳᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬳᬭᬧ᭄ᬭᬚᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬯᭂᬩᬢ᭄ᬤᬢᭂᬂᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬩᬃᬤᬶᬳᬦ᭄᭞
ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬮᬯᬦ᭄ᬤᬮᬶᬲ᭄᭞ᬓᬂᬩᬤᬾᬢ᭄ᬗᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭟ᬲᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬫᬯᬲ᭄ᬫ᭄ᬬᬃᬱᬶᬯᬃᬱᬶ᭞ᬲᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬸᬦᭂᬤᭂᬭᬶᬬ᭞ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬬᬢᬫ᭄ᬩᬄᬳᬕᬾᬦᬾ᭞ᬯᬸᬲᬦᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬳᬧᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬯᬃᬣᬫᬸᬩᬶᬩᬶ᭞ᬦᬶᬫ᭄ᬩᭀᬓᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬃᬲᭂ
[ 14A]
ᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬤᬸᬄᬲᬸᬓᬸᬫᬦᬶᬭᬹᬫ᭄᭞ᬭᬵᬫᬤᬍᬫ᭄ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᭂᬧᬓ᭄᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬭᬦᬶᬳᬶᬗᬬᬸᬥ᭟ᬲᬕᬸᬂᬢᬸᬓᬂᬦᭀᬫ᭄ᬢᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬫ᭄ᬦᬂᬧᬢᬶ᭞ᬓᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬓᭂᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬵᬕᬭᬷᬲᬤᬬ
ᬦᬾ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬢᬶᬦᬸᬕᬸᬭᬦ᭄ᬓᬂᬢᭂᬫ᭄ᬧᬶᬢᭂᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬦᬵᬕᬭ᭞ᬲᬸᬫ᭄ᬦᬸᬄᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬓᬲᭀᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬸᬓ᭞ᬳᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬢᬸᬃᬦᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬦᬓᬶᬫᬸᬲ᭄ᬢᬧᬳᬸᬦ᭄ᬤᬧᬦᬶᬂ᭟ᬅᬯᬓᬸᬲᬂ
ᬭᬱ᭄ᬫᬶᬦᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬳᬸᬯᬸᬲ᭄ᬮᬫᬶ᭞ᬢᬶᬮᬃᬤᬳᬃᬦᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬓᬢᬭᬮᬸᬳᬸᬃᬮᬢᬸᬗᬾ᭞ᬘᬳ᭄ᬬᬯ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬫᬸᬦᬸ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬓᬳᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬳᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬮᬯᬦᬵᬃᬱᬵᬲᬳᬶᬦ᭄ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂ᭞ᬲᬮᬫᬶ
ᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬦᬦ᭄ᬤᬂᬯᬶᬬᬤᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬮᬶᬦ᭄ᬲᬮᬶᬦ᭄ᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂ᭟ᬓᬫ᭄ᬧᬸᬄᬢᬸᬦ᭄ᬢᬸᬂᬓᬭᭀᬩᬦᬶᬧᬶᬕᬶᬃ᭞ᬢᬶᬦᬩᬸᬭ᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬮᬯᬦ᭄ᬲᭀᬲᭀᬢ᭄ᬬ᭞ᬮᬭᬶᬂᬯᬬᬂᬲᬶᬜ᭄ᬚᬗᬾ᭞ᬘᬯᭂᬦᬶᬩᬸᬤᭂᬓᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬲᬸᬫ᭄ᬧᬶᬫᬵ