Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬲ᭄ᬦᬮᬦᬶᬭ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬳᬩᬢ᭄ᬫᬫᬶ᭟ᬧᬦ᭄ᬓᬮ᭄ᬩᬸᬓᬤᬂᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬭᬓ᭞ᬲᬸᬓᬓ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢᬸᬃᬦᬶᬢᬶᬢ᭄᭞ᬲᬕᬸᬂᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬲᬤᬬᬲᬋᬂᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬕᬢ᭄ᬕᬤᬕᬃᬚ᭄ᬚᬶᬢᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᬶᬦᬤ᭞ᬲᭂᬓᬓ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢᬸᬃᬦᬶ
ᬲ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭟ᬮᬦ᭄ᬯᬶᬦᬤᬕᬭᬗᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬯᬶᬭᬂ᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬘᬶᬧ᭄ᬢᬦᬾᬯᬃᬤᬬ᭞ᬩ᭄ᬦᭂᬃᬲᬶᬢᬶᬭᬯᬶᬬᬄ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬤᬬᬾᬓᬶ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬯᬷᬭ᭞ᬘᬷᬦᬫ᭄ᬧᬄᬢᬦᭀᬯᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭟ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬚᭂᬂᬕᬸ
ᬲ᭄ᬢᬶᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬢ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬾᬄᬳᬩᬢᬶᬓᬶ᭞ᬢᬸᬃᬧᬥᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬩ᭄ᬤᬄᬦᬵᬕᬭ᭞ᬓᬳᬾᬳᬓᬸᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶ᭞ᬲᬧᬫᬸᬲᬸᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬮᬫᬸᬦᬫᬗᬸᬜ᭄ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬯᬸᬄᬲᬫᬗᬸᬦᬶᬓᬧ᭄ᬭ
ᬯᬶᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬯᬦᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦᬶᬭ᭞ᬬᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬧᬥᬧ᭄ᬭᬯᬶᬭᬳᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬗ᭄ᬮᬶᬧ᭄ᬭᬂ᭞ᬓᬂᬚᭂᬂᬭᬲᬸᬮ᭄ᬢᬦᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄᭟ᬧᬗ᭄ᬮᬫᬭᬾᬫ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬩ᭄ᬦᭂᬭᬶᬓᬂᬳᬗᬭᬦᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲ
[᭑᭐ 10A]
ᬳᬩᬢ᭄ᬢᬶᬯᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬬᬧ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬢᬶᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬳᬾᬄᬢᬧ᭄ᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬮᬄᬧᬬᭀᬫ᭄ᬤᬮ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬦᬩ᭄ᬭᬶᬳᬦ᭄ᬢᭂᬩᬶᬄ᭟ᬓᬶᬭᬓᬶᬭᬳᬦᬮᬓᭀᬦ᭄ᬢᭂᬮᬸᬂᬤᬶᬦ᭞ᬧᬬᬸᬭᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬕᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬲᬩᬢ᭄ᬲᬤᬬᬮᬸᬫ᭄ᬧᬄ᭞
ᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬭᬶᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬫᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬦᬾᬂᬯᬦᬤ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬸᬦᭂᬂᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬍᬓᬗᬦᬾᬂᬯᬦᬤ᭄ᬭᬶ᭟ᬦᬪᬶᬫᬸᬲ᭄ᬢᬧᬓᭀᬦ᭄ᬤᬸᬃᬲᬫᬦ᭞ᬲᬓᬾᬂᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬬᬢᬶᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬚᬸᬚᬸᬕ᭄ᬤᬍᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬶᬢᬶ
ᬭᬤᬶᬫᬄ᭞ᬲᬭᬯᬸᬳᬶᬭᬦᬪᬶᬯᬮᬶ᭞ᬲ᭄ᬫᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬩᬸᬦᭂᬓᬶᬕᬮᬶᬄ᭟ᬯᬶᬦ᭄ᬕᬶᬦᬕᬲ᭄ᬕᬲ᭄ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬯᬃᬤᬬ᭞ᬬᬢᬯᬳᬸᬲᬂᬧ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬤᬶᬬᬄᬲᬶᬢᬶᬧᬢᬶᬫᬄ᭞ᬳᬯᬲ᭄ᬧᬤᬧᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬦᬤᬶᬯᬮᬶᬲᬸᬗ᭄ᬓ
ᬯᬾᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬢᬶᬧᬢᬶᬫᬄ᭞ᬦᬸᬮᬶᬳᬢᬸᬃᬦ᭄ᬬᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬲᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬦᬹᬢᬦᬵᬫ᭄ᬩ᭞ᬳᬸᬮᬸᬦᬦᬸᬲᬸᬂᬯᬃᬣᬶ᭞ᬦᬪᬶᬳᬕᬼᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬶᬢᬶᬧᬢᬶᬫᬄᬯ᭄ᬭᬸᬳᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬲᬶᬗ᭄ᬳᬵᬭᬰ᭄ᬭᬷᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦᬤᬸᬗ