Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕ 5B]
᭕᭞
ᬓᬲᬾᬲᬶ᭞ᬦᬸᬢᬸᬢᬶᬦ᭄ᬓᬸᬮᬵᬤᬾᬰᬶ᭞ᬲᬫᬶᬢᬦᬾᬲᭀᬫ᭄ᬬᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦᬸᬚᬸᬯᬂᬧᬳᬶᬗ᭄ᬳᬦᬦ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬲᬾᬗᭂ
ᬭᬾᬤᬸᬫᬥ᭄ᬤᬶ᭞ᬳᬚ᭄ᬚᬓᭀᬭᬹᬧ᭄‌ᬤᬶᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬬᬫᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬦ᭄᭚ᬬᬰᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬩ᭄ᬯᬶᬡᬵᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬫᬳᬸᬮᬸ
ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬗᬾᬮᬶᬗᬶᬦ᭄‌ᬤᬶᬦᬵᬗᬩᬹᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭᬷᬰ᭄ᬭᬷᬕᬢᬶ᭞ᬫᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬍᬗᭃᬯᬗᬶ᭞ᬲ᭄ᬓᬃᬫᬶᬳᬶᬓ᭄‌ᬥᬹ
ᬨᬫᬭᬹᬫ᭄᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬢᬥᬄᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬶᬦᬓᬵᬧᬗᬶᬦᬶᬄᬳᬶᬦᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓ᭄ᬢᬸᬲ᭄‌ᬤᬤᬶᬬᬵᬫᬺᬢ᭄ᬢᬧᬶᬦᬗᬦ᭄᭚ᬢᬸ
[ ᭖ 6A]
ᬯᬸᬄᬩ᭄ᬮᬶᬦᬾᬫᬦ᭄ᬗᬄ᭞ᬯᬵᬳᬸᬫᬕᬸᬭᬸᬧᬶᬗ᭄ᬓᬵᬮᬶᬄ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬤᬶᬤᬵᬗᬸᬢᬂᬳᬯᬓ᭄᭞ᬦᬶᬮᬭᬶᬦ᭄ᬤᬾᬰᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬫᬦ᭄ᬤ
ᬭᬕᬶᬭᬶ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬕᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬫᬮᬶᬳᬵᬫᬭᬶᬯᬵᬭ᭞ᬗᬸᬲᬧᬶᬲᬸᬓᬹᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬕᬯᬾᬳᬬᬸᬤᬤᬶᬚᭂᬚᭂᬓ᭄ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭄ᬣ
᭚ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬵᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬦᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬲᬮᬭᬵᬪᬭᬦᬶᬂᬲ᭄ᬯᬫᬶ᭞ᬭᬶᬗᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂᬲ᭄ᬫᭂᬂᬮᬸᬫᬵᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬮᬭᬧᬦ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ
᭞ᬦᬸᬭᬸᬢ᭄ᬧᬶᬦᬶᬂᬧᬲᬶᬃ᭞ᬅᬓ᭄ᬯᬾᬄᬮᬗᭂᬦᬾᬤᬸᬮᬸ᭞ᬮᬸᬫᬓᬸᬫᬮᭀᬦ᭄ᬮᭀᬦᬦ᭄᭞ᬲᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭟