Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑1B]
᭑᭞
᭛᭜᭛ ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢᬢᬱ᭄ᬝᬸᬦᬵᬫ᭄ᬫᬰᬶᬯ᭄ᬬᬷ᭛ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭚᭜᭚ᬳᬦᬯᭀᬂᬧᬗᬺᬲᭂ
ᬓ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬕᬸᬡ᭄ᬦᬢᬶᬯᬲ᭄‌ᬮᬶᬕ᭄᭞ᬓᬾᬯᬮᬵᬳᬸᬦᬶᬂᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧᬗᬸᬘᬧᬶᬂᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬯᬵᬳᬸᬲᬸᬫᬺᬗ᭄ᬲᬗ
ᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄ᬓᬵᬤᬰᬧᬶᬢᬸ᭞ᬧᬓ᭄ᬩᬸᬭᬾᬫᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄‌ᬬᬬᬄᬩᬶᬩᬶ᭞ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬤᬸᬲᬸᬦ᭄ᬮᬸᬫᬬᬢᬶᬯᭀᬂᬓᬦ᭄ᬬ
ᬓᬵ᭚ᬲᬢ᭄ᬓᬵᬭᬶᬧᬭᬦ᭄ᬧᬭᬦ᭄᭞ᬳᬸᬫ᭄ᬦᭂᬂᬢᬦ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬩ᭄ᬓᭂᬮ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬧᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬩ᭄ᬮᭀᬕᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶ
[ ᭒ 2A]
ᬳᬶᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬓᬧ᭄ᬢᭂᬗᬦ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬭᬱᬵᬢᬦ᭄ᬳᬦᬵᬮᭀᬃᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬧᬗᬢᬕᬶᬂᬢ᭄ᬭᬶᬫ᭄ᬫᬮᬵ᭞ᬗᬳᬲᬶᬤᬾᬰᬵᬫᬾᬢ᭄ᬦᬰᬶ᭟
ᬳᬤᬸᬤᬸᬦᬸᬂ᭞ᬳᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬗᬶᬦᭂᬧ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬳᬯᬦ᭄‌ᬭᬲᬗᬬᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩ᭄ᬮᬶᬲᬧᬸᬦᬧᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬢᬸᬕᬂᬳᬸᬩᬮᬵ
᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄‌ᬬᬬᬄᬩᬶᬩᬶ᭞ᬗᭂᬢᭀᬳᬶᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬᬩᬸᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬮ
ᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬵᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬭᬾᬳᬶᬯᬥᬸᬲᬶᬦᬗ᭄ᬕᬸᬳᬦ᭄ᬤᬬᬂᬩᬶᬓᬂ᭚ᬓ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬗᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬸᬢᬗ᭄᭞ᬤᬶᬢᬳᬸ