Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭘18B]
ᬮ᭄᭞ᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬳᬶᬂᬧᬯᬦᬵ᭞ᬓᬲᬗᬸᬩᬦ᭄᭞ᬳᬶᬕᬸᬍᬫ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬦᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬤᬶᬲᬂᬢᬧᬵᬯᬸᬘᬳ᭄ᬬᬲ᭄᭞ᬳᬫᬹ
ᬚ᭄ᬚᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬭᬯᬶ᭚ᬓᬬᬸᬦᬾᬭᬶᬂᬲᭀᬭᬢᬢ᭄ᬣ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᬧᬵᬓᬦ᭄‌ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓᬶᬮᬶᬲᬗᬤᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬵᬳᬢᬢ᭄ᬣᬵᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬗ
ᬦ᭄ᬢᬶᬯᬸᬲᬶᬗᬫᬹᬚ᭄ᬚ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬯᬭᬄ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬗᬫᬹᬚᬵᬢᬳᬸᬃ᭞ᬭᬾᬳᬶᬂᬲᬂᬳᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬮᭀᬓᬧᬭᬵᬰ᭄ᬭᬬ᭞ᬲᬕ᭄ᬮᬭᬶᬂᬧᬢᬶᬉᬭᬶᬧ᭄
᭚ᬳᬸᬫᬸᬮᬢ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬳᬦᬶᬥᬥ᭞ᬲᬳᬵᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬯᬸᬲ᭄ᬯᬶᬦᬶᬲᬶᬓᬵᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄ᬯᬶᬢᬸᬫᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬶᬡ᭄ᬤᬳᬓᬶᬭᬶᬖᬸᬥᬂ᭞ᬲ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬣ
[ ᭑᭙ 19A]
ᬗᬸᬗᬄ᭞ᬧᬤᬵᬢᬦ᭄ᬓᬲᭀᬭᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬸᬓᬵᬲᬂᬧᬗᬸᬧᬥ᭄ᬬᬬᬦ᭄᭞ᬰᬶᬯ᭄ᬯᬲᬓᬵᬮᬧᬶᬦᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭚ᬬᬦᬶᬂᬢᬳᬸᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬤ
ᬤᬶᬯᬭᬶᬲ᭄ᬲᬂᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭄ᬣᬲᬗᬤᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶᬓᬲᬭᬶᬫᬹᬃ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬯᬦᬾᬳᬦ᭄᭞ᬓᬗᬶᬋᬦᬾ᭞ᬦᭀᬭᬤᬤᬶᬩᬕ
ᬦ᭄‌ᬦ᭄ᬫᬸ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬗᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬢᬶᬓᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬮᬚᬳᬶᬦ᭄ᬲᬳ᭄ᬬᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭚ᬩᬦᬾᬤᬦᬾᬓᬾᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬜᬮᬶᬫᬹᬃᬓᬲᬸᬓᬦᬾᬤᬸ
ᬫᬥᬶ᭞ᬦᬾᬩᭀᬬᬕᬸᬕᬸ᭞ᬧᬗᬢᬕᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬗᬯᬾᬭᬸᬱᬓ᭄᭞ᬬᬦᭀᬭᬕᬸᬡᬦᬾᬧᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬮᬵᬫ᭄ᬧᬄ