Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭖ 16B]
ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦᬶᬂᬳᬥᬡᬧᬹᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬲᬓᬵᬭᬡ᭞ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬢᬧᬵᬢᬶᬧᬷ᭞ᬲᬶᬦᬗ᭄ᬕᬸᬄᬢᬧᬵᬩ᭄ᬭᬢ᭚ᬲᬂᬮᬶᬦᬶᬗᬦ᭄ᬲᬸᬓᬤᬾ
ᬦ᭄ᬬᬵᬗᬧᬶ᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬸᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬧᬲᬭᬷᬲᭂᬫ᭄ᬩᬳᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬦᭂᬦᬶᬗᬚᬸᬕᬸᬮ᭄᭞ᬳᬸᬯᬸᬲᬶᬂᬲᬗ᭄ᬲᬭ
ᬤᬸᬫᬥᬶ᭞ᬫᬮᬶᬳᬫᬭᬶᬯᬵᬭ᭞ᬗᬯᬲᬸᬳᬶᬲᬸᬓᬸ᭞ᬫᬓᬵᬢᬳᬸᬭᬦᬶᬗᬸᬢᬂ᭞ᬲᬶᬄᬧᬗᭂᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬇᬘ᭄ᬙᬵᬗᬸᬭᬶᬧᭂᬦ᭄ᬯᭀᬂᬫᬵ
ᬢᬶ᭞ᬫᬤᬓ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭚ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬓᬗᬦᬓ᭄ᬫᬸᬳᬸᬦ᭄ᬮᬲ᭄ᬢᬭᬶ᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬗᬬᬧᬗᬫ᭄ᬧ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬏᬜ᭄ᬚᬗᬦ᭄‌‌ᬫᬮᬶᬄᬳᬸ
[ ᭑᭗ 17A]
ᬫᬋᬓᬾ᭞ᬤᬲ᭄‌ᬭᬳᬶᬦᬵᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬅᬫ᭄ᬯᬶᬢᬶᬚᭂᬂᬲᬶᬂᬫᬳᬵᬫᬸᬦᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬳᬸᬫᬋᬓ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶᬳᬗᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄᭞ᬳᬓ
ᬭᭀᬦ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬤᬾᬦᬲᬺᬧᬦ᭄᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬵᬮᭀᬦ᭄ᬮᭀᬦᬦᬦ᭄ᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬗᬶᬲ᭄ᬭᬶᬧᬢᬸᬭ᭄ᬯᬦ᭄᭛᭜᭛
ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭛ᬢᬸᬘᬧᬲᬂᬫᬸᬦᬶᬯᬭ᭞ᬯᬸᬲᬓᬸᬍᬫ᭄‌ᬳᬦᬾᬂᬕ᭄ᬤᬾᬂᬗᬗᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬲᬳᬧᬢ᭄ᬦᬶᬦᬶᬭᬵᬢᬸᬭᬸ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬗᬸ
ᬘᬧᬸᬘᬧ᭄᭞ᬬᬬᬶᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬬᬢᬶᬓᬶᬲᬶᬳᬓᬓᬶᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬋᬓᬦᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬯᬮᬵᬦ᭄᭞ᬲᬂᬮ᭄ᬧᬲᬶᬂᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬷ᭚ᬕᬸᬭᬸ