Kaca:Bali-lontar-gaguritan-rusak-gianyar-03-350ppi.pdf/44

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭓43B]
᭔᭓
ᬯᭀᬲ᭄ᬧᬤ᭄ᬬᬓᬭᬡ᭞ᬲᬂᬕ᭄ᬥᬾᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬲᭂᬂᬫᬧᬮᬓᭂᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬤᬸᬤᬸᬓᬂᬩ᭄ᬮᬳᬦ᭄ᬯᬮᬸᬄ᭞ᬜᬓᬓᬾᬦᬾᬜᬓᬓᬾᬢᭀ᭞ᬜᬾᬜ᭄ᬚᬳᬦᬓᬾᬗᬦᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬭᬕᬯᬶᬓᬸ᭞
ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬶᬮᬸᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬕᬓ᭄᭟ᬦᬾᬳᬤᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬓᭂᬜ᭄ᬘᬦᬂ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬩᭂᬢᬾᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬩᬧᬲᬸᬩᬗ᭄ᬕᭂᬮᬮᬳᬂ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬗ᭄ᬲᬄᬕ᭄ᬲᬂᬬᬂᬦ᭄ᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬢᬢ᭄ᬮᬸᬢᭀᬳᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬋ
ᬘᬳᬂᬳᬧᬗᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬤᬶᬚᬳᬧᬗ᭄ᬓᭂᬩᬦ᭄ᬜ᭞ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬓᬤᬸᬂᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬤᬶᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬓᬶᬚᬳᬮᬓᬸᬜᬺᬧᬂ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬥᬡ᭄ᬥ᭞ᬓᬧ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬩᭀᬬᬓ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬦᬯᬶᬭᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬯᬾ᭠
ᬤ᭄ᬥ᭞ᬧᬥᬡ᭄ᬥᬫᬮᬶᬄᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬢᭀᬗᬸᬤᬤᬶᬢᬸᬗᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬬᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳ᭄ᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬓᬸᬤᬢᭀᬮ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬜ᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬢᬾᬚᬮᬦ᭄ᬳᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬬᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬗᬭᬓᭂᬢ᭄ᬰᬵ
[᭔᭔44A]
ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬤᬰ᭟ᬩᬯᭀᬲᬾᬫᬗᬸᬮᬶᬓ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬵᬧᬦ᭄ᬲᬶᬧᬢ᭄‌ᬩ᭄ᬦᭂᬄᬧ᭄ᬮᬶᬄ᭞ᬧᬋᬘᬳᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬧᬲᬂᬋᬫ᭄ᬩᬢ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬶᬮᬢᬶ᭞ᬕᬸᬭᬸᬬᬦᬶᬂᬤᬶᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬧᬸᬧᬸᬄᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬓᬶᬥᬸᬂ᭞᭠
ᬫᬵᬯᬶᬢ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬤᬰ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬾᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᬧᬼᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄‌ᬳᬶᬂᬲ᭄ᬯᬭ᭟ᬭᬾᬭᬾᬦᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬤᬰ᭞ᬦᬾᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬤᬤᬶᬳᬮᬶᬧ᭄᭞ᬋᬋᬍᬍᬅᬅᬑ
ᬑᬏᬏᬫᬶᬯᬄᬇᬇ᭞ᬢᭀᬗᭀᬲᬫᬸᬦ᭄ᬤᬃᬫᬦ᭄ᬤᬶᬃ᭞ᬬᭀᬕ᭄ᬬᬩᬩ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬤᬶᬤᬸᬯᬸᬃ᭞ᬬᬦᬶᬂᬭᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬩᬸᬦ᭄ᬢᭂᬭᬂ᭞ᬲ᭄ᬬᭂᬧ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬤᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬳ᭄ᬮᬸᬲ᭄᭞ᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓᬂᬓᬶᬜ᭄ᬚᬕᬢ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸ᭠
ᬢᬢᬲᬂᬫᬫᬘ᭞ᬗᭀᬦᬾᬓᬂᬳᬧᬗᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬫᬜᬓᬺᬘᭂᬘᭂᬓ᭄ᬲᬸᬭᬂ᭞ᬯᬶᬲᬄᬦᬜᬢ᭄ᬥᬸᬂᬢᬮᬶᬂ᭞ᬉᬮᬸᬫᬉᬮᬸᬲᬭᬶ᭞ᬲᬸᬓᬸᬳᬶᬮᬸᬢ᭄ᬲᬸᬓᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂ᭞ᬢᬮᬶᬂᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬩᭂ᭠