Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/91

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭐ 90B]
᭙᭐
ᬫᬯᬲ᭄ᬢᬸᬲᬮᬶᬂᬧᬓᬶᬜᬢᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬧᬬᬸᬫᬳᬶᬬᭂᬕᬦ᭄᭞ᬫᬢᬸᬤᬂᬫᬢᬸᬤᬶᬂᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬓᬧᭂᬧᭂᬗ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ
᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶᬳᬶᬤᬤᬸᬓ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬗᬸᬤᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬤᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬭᬯᭀᬲᬂ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬡᬵ
ᬤᬤᬶᬳᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬤᬬᬸᬓᬢᬄᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬤᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬭᬳᬶ᭞ᬳᬶᬤᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦᬕᬶᬄᬓᬗ᭄ᬕᭀᬯᬂ᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬂᬗᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬲᬋᬂᬓ
ᬢᬄᬫᬫ᭄ᬩᭀᬬᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬢᬍᬃᬓᭀᬚᭀᬄ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬶᬂᬰᬸᬘᬶᬫᬶᬯᬄᬘᬢᬸᬃ᭞ᬋᬓᬾᬫᬤᬕᬶᬂᬧᬜ᭄ᬚᬂᬳᬶᬮᬂ᭞ᬓᬩᭀᬬᬦᬶᬦ᭄
[᭙᭑ 91A]
ᬓᬤᬸᬭᬸᬲᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬮ᭄ᬚᬮ᭄᭟ᬰ᭄ᬭᬶᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬗᬸᬤᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬤᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬗ᭄ᬕᬾᬬᬂᬲᬦᬾᬓᬢᬳᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬳᬶᬤ
ᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬶᬕᬸᬕ᭄᭞ᬳᬶᬤᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬭᬳᬶᬫᬘᬭ᭞ᬧᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬫᭂᬤᬮ᭄‌ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭟ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬭᬶᬂᬧᬫ᭄ᬭᬚᬦ᭄᭞ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬗ
ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬺᬓᭀ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫᬂᬲᬕᬾᬢᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬫᬵᬢᬸᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬢ
ᬗᬦ᭄᭟ᬓᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬕᬄ᭞ᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᬫ᭄ᬩᬯᭀᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞