Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/87

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭖ 86B]
᭘᭖
ᬲ᭄ᬓᬾᬢᭀᬓᬓᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬓᬢᬢ᭄ᬯᬭᬤᬳᭂᬚᭀᬄ᭞ᬤᬶᬭᬕᬦ᭄ᬓᬓᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬓᬫᬜᭂᬓᭂᬦᬂ᭞ᬧᬘᬂᬓᬭᬶ᭞ᬫᬗᭂᬫᬶ
ᬢ᭄ᬤᬶᬦᬶᬤᬶᬧᬸᬭ᭟ᬕᭂᬥᬾᬓᬭᬂᬳᬧᬗᬚᬸᬫᬄ᭞ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬫᬥᬾᬲᬶᬢᬶ᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬲᬯᬤ᭄ᬯᬩᬮ᭞ᬫᬮᬶᬄᬩᬧᬕᭂᬥᬾᬢᬸᬩᬸᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬩ
ᬧᬜᭀᬫᬦ᭄ᬢᭂᬕᬮ᭄᭞ᬮᬶᬫᬂᬤᬶᬭᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬩᬧᬧᬸᬢᬸᬕᬩ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬦᬶᬓᬳᬧᬗᬤᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬲᬭᭀᬯᬂᬜᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬢᬍᬃᬓᬓᬫᬦᬶᬢᬳᬂ
᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬯᬸᬂ᭞ᬤᬶᬧᬸᬭᬶᬮᬳᬶᬦ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬳᬫᬶᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᬮᬶᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᭂᬫᬂ
[᭘᭗ 87A]
ᬧᬶᬤᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬤᭂᬫᬂᬫᬢᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬫᬭᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬲᬂᬭᬢᬸᬓᬤᬾᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬦᬾᬢ᭄ᬬᬫᬓᬩᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬚᬯᬶᬦ᭄ᬲᬸᬭᬢ᭄ᬤᭂᬫᬂᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬤᭂᬫᬂ
ᬲᬸᬩᬦᬯᬂ᭞ᬧᬋᬫ᭄ᬩᬸᬕ᭄ᬤᬶᬦᬶ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫᬂᬫᬢᬸᬃᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬶᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬓᬮᬶᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬗᬸᬭᬄᬧᬢᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᭂᬤᬮᬺᬓᭀ
᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃᬢᭂᬤᬸᬄ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫᬂᬫᬓᭀᬍᬫᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬭᬶᬂᬓᬧᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬓᭀᬘᬧᬶᬤᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬓ