Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]

ᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬗᬦᭂᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦᬶᬤᬦᬾᬫᬘᭂᬮᭀᬲ᭄᭞ᬫᬤᬍᬫ᭄ᬫᬳᬶᬫ᭄ᬩᬄᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬘᬳᬶᬘᭂᬦᬶᬓ᭄᭞ᬤᬶᬚᬳᬘ
ᬳᬶᬫᬳᬸᬫᬄ᭟ᬤᬾᬰᬜ᭄ᬘᬳᬶᬤᬾᬰᬳᬧ᭞ᬳᭂᬩᭀᬦ᭄ᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬘᬳᬶᬤᬶᬦᬶᬦᭀᬗᭀᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬲᬸᬫᬳᬸᬃ᭞ᬧ᭄ᬭᬢᬫᬾᬂᬫᬗᬮ
ᬧ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬭᬢᬸᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭀᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭟ᬧ᭄ᬭᬤᬾᬰᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬫᬲᬶᬸᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬮᬶᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬸᬢᬸᬕᬶᬫᬾᬫᬾᬫᬤᬕᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬸᬭᬂᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭟ᬢᬶᬩᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄᬳᬸᬚᬦ᭄ᬳᬗᬸ᭠
[᭘ 8A]
ᬦ᭄᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬤᭂᬤᭂᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬳᬶᬗᬦ᭄᭞ᬗᭂᬮᬶᬦᬸᬲ᭄ᬩᭂᬩᬳᬂᬓᬬᬸ᭞ᬮᬮᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᭂᬓᬾᬦᬯᬓ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬾᬮᬶᬂᬫᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭟ᬳ
ᬢᬸᬭᬾᬢᬸᬯᬶᬗᬮᬧ᭄ᬚᬶᬯ᭞ᬧᬜ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬯᬦᬾᬲᭂᬫᬸᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬧᬥᬬᬗᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬬᬾᬄᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬯᬦᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬯᬲ᭄ᬧᬵᬫᭂᬥ
ᬮ᭄᭞ᬢᭀᬚᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬤᬂᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬦᬸᬢᬸᬭᬂ᭟ᬤᭂᬧᬂᬲᬸᬩᬘᬳᬶᬲᬶᬬᭂᬧᬂ᭞ᬚᬦᬶᬫ᭄ᬩᬾᬓ᭄ᬦᬸᬤᬓ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬜᬓ᭄ᬘᬳᬶᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬕᭂ
ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬲᬳᬸᬃ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬧᬥᬫ᭟ᬫᬗ᭄ᬤᬭᬢᬸᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬘ᭄ᬘ᭞ᬦᬸᬤᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭀᬂᬓᬕᬾᬲᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬦᬸᬤᬸ