Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/78

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭗ 77B]
᭗᭗
ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬭᬵᬤᬶᬓᭀᬣ᭞ᬲᬫᬶᬧᬬᬲᬶᬦ᭄᭞ᬫᬧ᭄ᬮᬯᬫᬳᬫ᭄ᬩᬸᬫᬲᭂᬓᬃ᭟ᬩᬶᬮᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬧᬋᬧᬢᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬢᬸ
ᬧᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬧᬲᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶᬦᬾᬲᬸᬩᬲᬸᬩ᭞ᬢᬳᬸᬦᬶᬤᬲᬗᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬫᬫᬸᬢᭂᬃᬚᬕᬢ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬬ᭞ᬩᬯᬄᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬚᬕᬢ᭄ᬧᬸᬮᭀ
ᬦᬾᬓᬢᬶᬢᬄ᭟ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬜᭀᬫᬦ᭄ᬫᬲ᭄᭞ᬳᬶᬤᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬧᬭᬡ᭄ᬥᬰᬶᬯ᭞ᬲᬫᬶᬳᭀᬕ᭄ᬬᬳᬶᬤᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬧ
ᬭᬡ᭄ᬥᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬸᬯᬪ᭞ᬳᬶᬤᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬧᬭᬡ᭄ᬥᬵᬫᬲ᭄᭟ᬓᬦᬶᬢᬾᬦ᭄ᬧᬭᬡ᭄ᬥᬩᭀᬤ᭄ᬥ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬤᬧᬥᬳᬢᬸᬭᬶ
[᭗᭘ 78A]
ᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬰᬸᬤ᭄ᬪᬓ᭞ᬧᬘᬂᬫᬗᬢᭂᬭᬂᬘᬭᬸ᭞ᬫᬗᬶᬗᬸᬲᬂᬫᬵᬳᬵᬧᬜ᭄ᬘ᭞ᬳᬶᬤᬋᬱᬶ᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬯᬭᬶᬂᬧᬭᬤᬾᬯ᭟ᬫᬸᬯᬄᬳᬶᬤᬳᬶ
ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬢᬸᬓᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬶᬤᬫᬗᬸᬮᬸᬯᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬘᬭᬸᬦᬾᬳᬲ᭄ᬬ᭞ᬧᬥᬬᬫᬲᬗ᭄ᬕᬃᬳᬕᬸᬂ᭞ᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬯᬲᬗ᭄ᬳᬵ᭞ᬦᬶᬓᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬤᬢᬸ
ᬓᬂᬫᬫᬦ᭄ᬢᭂᬲᬂ᭟ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬩᬕᬸᬲ᭄ᬲᭂᬤᬳᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬢᭂᬮᬲᬶᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗᬸᬫᬶᬯᬄᬳᬸᬮᬫᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂ
ᬓᬦᬶᬂᬚᬗᬦ᭄ᬚᬗᬦᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᬲᬫᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬤᬶᬄᬲᬸᬩᬧ᭄ᬭᬕᬵᬢ᭄᭟ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬦᬾᬗᬭᬓ᭄ᬱᬤᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧᬗᬶᬗᬸᬲᬫᬶ᭞ᬧᬗᬶ