Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/71

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭐ 70B]
᭗᭐
ᬫᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬤᬸᬄᬫᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬳᬶᬳᬤᬶᬳᬬᬸ᭞ᬫᬡᬶᬓᬶᬂᬓᬭᬢᭀᬦ᭄ᬤᭂᬳ᭞ᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᭀᬂᬘᬶᬗᬳᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬲᬯᬸᬃᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄‌ᬬᭂᬄᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬗᬭᬸᬫ᭄ᬭᬸᬫ᭄᭞ᬳᬧ
ᬲᬶᬳᬶᬦ᭄ᬰᬩ᭄ᬤᭀᬂᬢᬯᬂ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬭᬶᬳᬶᬤᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬧ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬓ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬗᬸᬦᬶ᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬓᬮᬭᬦ᭄᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬩᬋᬂᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬤᬤᬶᬩᭂᬮᬶ᭞ᬫᬗᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬗ᭄ᬲᬭ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶ
[᭗᭑ 71A]
ᬓ᭞ᬤᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬳᬤᬶᬤᬾᬯᬶ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬯᭀᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭂᬗᬶᬓᬧᬸᬲ᭄᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬧᬢᬶᬄᬗᬚᬓ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬢᬾ
ᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬾᬂᬓᬬᬸᬦᬶᬩᬧᬦᬵᬣ᭟ᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬥᬂᬥᬂᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬦᬶᬓᬋᬓᬾᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬓᬃᬢ᭄ᬢᬮ
ᬦᬸᬢᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬭᬯᬸᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦᬤᬶᬫᭂᬮᬢ᭄‌ᬧᬧ᭟ᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬦᬕᬭ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶ᭠
ᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬶᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬤᭂᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤ᭄ᬭᬶᬓᬶᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬫᬳᬢᬸᬃᬩᭂᬦ᭄ᬗᬄ᭞ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬭᬢᬸᬗᬸᬦᬗᬬᬂ᭟ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬓᬮᬶᬄ