Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/70

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭙ 69B]
᭖᭙
ᬭᬶᬂᬧᬤᬲᬦ᭄ᬓᬾᬳᬦ᭄ᬚᬸᬕᬸᬮ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬦᬄᬬᬤᬤᬶ᭞ᬉᬮᬶᬫᬮᬸᬲᬸᬩᬢᬯᬂ᭟ᬦᬾᬚᬦᬶᬢᬶᬬᬂᬚᬶᬜ᭄ᬚᬶᬦᬂ᭞ᬤᬤᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬳᬶ
ᬦ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬭᬸᬧᬦ᭄ᬜᬳᬶᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬲᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬧᬦᬓ᭄ᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂ᭞ᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬦᬄᬢᬸᬢᬸᬭᬂ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶᬚᬢᬶ᭞ᬳᬧᬂᬢᭂᬭᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬯᬂ᭟ᬤᬾ
ᬩᭂᬓᬸᬂᬮᬸᬄᬫᬢᬸᬃᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬋᬋᬄᬤᭀᬦ᭄ᬓᬮᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬮᬲᬾᬤᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬓᬓᬮᬶ
ᬳᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬭᬸᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬚᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬸᬤᬮ᭄᭟ᬧᭀᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬢᬲᬂ᭞ᬭᬶᬂᬤᬦᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬦᬾᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬓᬦ᭄ᬤ
[᭗᭐ 70A]
ᬦ᭄ᬤᬦᬾᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬢᬦ᭄ᬫᬗᬓᬸᬧᬭᬩ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬩᬶᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬥᬾᬥᬦᬲᭂᬓᬃ᭟ᬦᬶᬓᬶᬫᬤᬦ᭄ᬦᬶᬫᬥᬾᬕᬸᬮ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫ
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬭᬯᭀᬲᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓᬬᬸᬦᬶᬤᬲᬸᬩᬗᭀᬭᭀᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬤᬶᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬦᬶᬳᬮᬶᬢ᭄ᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫ
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬯᬬᬦᬮᬶᬢ᭄ᬫᬳᬶᬤᬶᬦᬶᬬᬦ᭄᭞ᬦᬶᬳᬮᬶᬢ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬲᬸᬩᬳᬶᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄᭞ᬯᬱ᭄ᬝᬩᭂᬮᬶᬭᬶᬂᬤᭂᬳᬫᬮᬸ᭞ᬯ
ᬬᬦᬮᬶᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬶᬓᬶᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬬᬵ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬢᭂᬥᬸᬦ᭄ᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬫᬦᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬢᬸ