Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/69

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭘ 68B]
᭖᭘
ᬦ᭄ᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂ᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬾᬦᬶᬤᬫᬭᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬮᬸᬗ᭄ᬳᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭟ᬦᬶᬳᬮᬶᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬓᬘᬶᬗᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭ
ᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬢᬦ᭄ᬧᬲᬯᬸᬃ᭞ᬗ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲᬂᬳᬶᬤᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬦᬶᬯᬬᬦᬮᬶᬢ᭄᭞ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬗᬯᬸᬮᬰᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬤᬦᬾᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᭀᬓᬦ᭄ᬤᬦᬾᬤᬕᬂᬳᬧᬸᬄ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄᭞ᬢᭂ
ᬫ᭄ᬩᬾᬗᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬳᬬᬸᬦᬾᬫᬗᬬᬂᬗᬬᬂ᭟ᬲᭀᬮᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬢ᭄ᬯᬭᬪᬶᬦ᭞ᬳᬶᬳᬤᬶᬤᬾᬯᬶᬭᬶᬂᬓᬤᬾᬭᬶ᭞ᬮᬾᬦᬾᬬᬦ᭄ᬢᬸᬦᬬᬦ᭄ᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀ᭞ᬦᬄ
[᭖᭙ 69A]
ᬚᬦᬶᬮᬓᬃᬢᬸᬢᬸᬕ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬭᬧᬋᬓᬦ᭄᭟ᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂᬮᬦᬂᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄᭞ᬫᬜᬧᬵᬳᬢᬸᬭᬾ
ᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬭᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬳᬦᬾᬤᭀᬭᬶᬤᬤᬶᬫᬸᬮ᭞ᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬧᬶᬂᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀᬍᬧᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬲᬶᬓᬶ᭞ᬩᭂᬦᭂᬳᬾᬗᬢᬸᬭᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ
᭟ᬤᬦᬾᬩᭂᬓᬸᬂᬮᬸᬄᬕᬶᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᭀᬲᭀᬳᬦ᭄ᬢᭂᬗᬾᬓᭂᬮᬾᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬫᬢᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬭᬢᬸᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬭᬧᬜ᭄ᬚ
ᬓᬾᬢᬸᬯ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬓᬮᬶᬳᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬶᬳᬯᬲ᭄᭟ᬳᬢᬸᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬓᬾᬳᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬢᬦᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬢᬢᬗᬭᬾᬧᭀ᭞