Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/67

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭖ 66B]
᭖᭖
ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦᬄᬚᬮᬦ᭄ᬓᬓᬜᬸᬭᬢ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬜᬸᬭᬢ᭄᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬳᬸᬍᬲ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬭᬚᭂᬦᬃ᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗ
ᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬶᬅᬃᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬚᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬚᬯᬶᬦᬶᬂᬲᬸᬭᬢ᭄ᬤᭂᬫᬸᬂᬫᬢᬸᬃ᭞ᬦᬾᬲᬸᬭᬢᬾᬤᭂᬫᬸᬂᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬦᬦᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬤᭂᬫᬸᬂᬫᬶᬤᬃᬣᬬᬂ᭟ᬳᬶᬤᭂ
ᬫᬸᬂᬫᬢᬸᬃᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬫᬭᬶᬂᬳᭂᬦᬸ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬶᬤᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶ
ᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬓᬧᬸᬭᬶᬬᬦ᭄᭟ᬰ᭄ᬭᬶᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶᬫᬫᬧᬕ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬲᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬢᭂᬓ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ
[᭖᭗ 67A]
ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬫᬗᬩᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬓᬓᬳᬚᬶ᭞ᬓᬃᬱᬳᬤᬳᬸᬓᬸᬄᬫᬮᬫᬃ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬦᬦᬓ᭄ᬕᬮᬸᬄᬳᬶᬮᬂ᭞ᬤᬤᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᬸᬭᬂᬢᬸ
ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬓᬮᬸᬧᬸᬢᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳᬶᬓᬓᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬦᬦᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭄ᬬ᭞ᬚᬯᬶᬦᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬤᭂᬫᬸᬂᬧᬶᬢᭂᬮᬲᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟
ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶᬫᭂᬲᬸᬯᬲ᭄ᬧ᭞ᬫᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬭᬓᬦᬾᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬦᬧᬶᬳᬮᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬧᬶᬳᬶᬩᬶᬲᬜ᭄ᬚ
ᬫᬗᬺᬲᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬜᬮᬸᬗ᭄ᬳᬓᬢᬫᬦ᭄᭟ᬲᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬓ᭄ᬭᬫᬲ᭄᭞ᬲᭂᬓᬃᬫᬲᬾᬢᬦ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᭂᬕᭂᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬬᬢ᭄ᬯᬭᬵ