Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/56

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭕ 55B]
᭕᭕
᭟ᬳᬦᬢᬫᬮᬶᬄᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬚᬗ᭄ᬕᬮᬮᬸᬄᬫᬸᬯᬦᬶ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬢᬶᬯᬲ᭄ᬦᬶᬃᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭞ᬕᬕᬳᬾᬦᬾᬗᬤᭀᬮ᭄ᬳᬧᬸᬄ᭞ᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬫᬗᬮᬶ
ᬤᭀᬦ᭄ᬤᭀᬦᬦ᭄᭞ᬓᬮᬂᬳᬶᬤᬶᬂ᭞ᬓᬕ᭄ᬬᬢ᭄ᬗᭂᬢᭀᬦ᭄ᬭᬚᬚ᭄ᬯᬶᬢ᭟ᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬅᬧ᭄ᬲᬭᭀᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬢᬫ᭄ᬧᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬰᬩ᭄ᬥ
ᬗᭂᬲᭀᬃ᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬚ᭄ᬯᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬤᬾᬯᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭀᬂᬲᬸᬦᬦ᭄ᬢᬭ᭞ᬦᬭᬓᬧᬧᬓ
ᬲ᭄ᬬᬲᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬫᬾᬫᬾᬩᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬓᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬓᬲᬲᬃᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᬸᬓᬫᬢᬶ᭞ᬓᬮᬭᬩᬳᬦ᭄‌ᬬᬫᬦᬩ
[᭕᭖ 56A]
ᬮ᭟ᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂᬲᭂᬫᬓᬭᬸᬡ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬰᬩ᭄ᬥᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓᬦᬕᬭᬵᬚᬸᬫᬄᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬋᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓᬵᬤᬸᬳ᭄ᬓ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬲᬯᬂᬳᭂᬮᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬢᬸᬃᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬫᬾᬫᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬶᬢᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬾᬫᬾᬢᬸᬳᬸᬲᬸᬓ᭞ᬫᬫᬸᬧᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗᬯᬸᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭟ᬤᬾᬩᭂᬓᬸᬂᬲᬸᬓᬓᬮᬶᬯᬢ᭄᭞
ᬳᬃᬱᬦᬾᬮᬸᬄᬫᬸᬯᬦᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬧᬜ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬯᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬄᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬲᬋᬂᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬦᬾ