Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭙ 39B]
᭓᭙
ᬢᬶᬄᬳᬾᬫᭂᬂᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬧᬥᬬᬫᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬬᬾᬄᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬾᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄
᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬂᬚᬦᬶᬫᬤᬬ᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬅᬃᬱᬦᬾᬳᭀᬮᬲ᭄᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬗᭂᬮᬸᬲ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬫ᭄ᬲᬶᬫᬾᬫᬫᬢᬫᬶᬭᬄ᭞ᬓᬗ᭄ᬕᬾ
ᬦ᭄ᬕᬜ᭄ᬚᬭᬦ᭄ᬫᬜᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬯᬘᬦ᭞ᬲᬤᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬦᬶᬓᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᬸᬭᬂ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᭀᬯᬭᬘᬶᬳ᭄ᬦ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂ
ᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᭂᬫᭀᬦ᭄ᬢᭂᬫᭀᬦ᭄᭞ᬳᬸᬧᬄᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬜᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬳᬶᬤᬦᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬲᭂᬫᬸᬓᬗᭂ
[᭔᭐ 40A]
ᬦ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬭᬡᬰᬶᬓ᭞ᬫᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬳᬚᭂᬂᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬯᬪᬝᬵᬭᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬓᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬤᬸᬄ᭞ᬲᬯᬸᬲᬦᬾ
ᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬦᬩ᭄ᬥᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬸᬲᬦ᭄᭟ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬶᬢᭂᬓᭂᬢᬶᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬤᬘᬳᬶᬲᬮᬄᬲ
ᬯᭀᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬤᬫᬜᬶᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲᬯᬸᬃᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬭᬶᬲᬂ᭟ᬓᬲᬸᬤᬸᬓ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄
᭞ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬭᬸᬥᬶᬭᬦᬾᬫᬶᬬᬶᬓ᭄᭞ᬳᭂᬩᬄᬳᬶᬤᬲᬤᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬦᬸᬗ᭄ᬓᬃᬬᬓ᭄ᬮᬬᭀᬦᬾᬳᬭᬸᬫ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬲᬂ᭞ᬫᬫ᭄ᬭᬲᬶ