Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭒ 32B]
᭓᭒
ᬮᬦ᭄ᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬫ᭞ᬫᭂᬮᭀᬢ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬚᭂᬕᬾᬕᬾᬢᭀᬂᬳᬯᬧᬥ᭟ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬭᬢᬸᬫᬲ᭄ᬲᬂᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬢᬶᬄ᭞ᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸ
ᬦᬲ᭄ᬲᭂᬓᬃ᭞ᬲᬦᬾᬲᭂᬓᬭᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄᭞ᬲᭂᬓᬃᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬬᬵ᭟ᬲᭂᬓᬃᬳᬶᬤᬦᬾᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞
ᬢᬸᬃᬬᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬮᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬭᬲ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬲᭂᬓᬭᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬮᬦ᭄ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬚᭂᬮᬳᬶᬭᬶ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬫ
ᬗᬢᭀᬦᬂ᭟ᬦᬶᬩᬬᬦ᭄ᬢᬢᬲ᭄ᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄᭞ᬲᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬧᬂᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬮᬗ᭄ᬕᬧ᭄ᬫᬗ
[᭓᭓ 33A]
ᬫᬢ᭄ᬭᬶᬓᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬦᬶᬩᬬᬦ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂ᭟ᬲᬢᭂᬓᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬧᬸᬢᬶᬸᬭ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᭂᬥᭂᬓ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬦᬶᬩᬬᬦ᭄ᬫᬋᬓ᭄ᬜᬮᭀᬫ᭄ᬧᭀᬄ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭ
ᬤᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬳᬮᬶᬄᬲᬶᬕᬩᬬᬦ᭄᭞ᬳᬮᬸᬢ᭄ᬕᬢᬶ᭞ᬦᬶᬩᬬᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬫ
ᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬦᬶᬗᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬤᬸᬓᬲᬗᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄᭞ᬘᭂᬓᬧ᭄‌ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᭂᬓᬃᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭟
ᬲᭂᬓᬃᬳᬶᬤᬦᬾᬭᬶᬂᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᬸᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬶᬗ᭄ᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄‌ᬩᬸᬗ᭄ᬳᬬᬂ᭞ᬲᭂᬓᬃᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬳᭂᬢᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞