Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖
ᬦ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬶᬦᬢᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬲᭂᬫᬸᬫᬾᬭᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬗᭂᬢᬾᬮ᭄ᬯᬧ᭄ᬧᬫᬭᬶᬂᬥᬥ᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬕᭂ
ᬮᬶᬲ᭄ᬗᬭᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬃᬫᬗᬭᬲᬭᬲ᭄᭞ᬥᬸᬄᬫᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬮᬶᬮᬬᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬤᬾᬯ᭟ᬧᬜ᭄ᬚᬓᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᭀᬂᬰᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬧᬶᬂᬲᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬶ᭞ᬳᬧᬂᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬩᭀᬓᭀᬃ᭞ᬫᬓᬭᭀᬦᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬳ᭄ᬓᬵᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬭ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬢᬶᬩᬮᬭᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭟ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬭᬶᬂᬓᬯᬄ᭞
ᬭᬢᬸᬩᭀᬬᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓᬮᬭᬩᬳᬦ᭄‌ᬬᬫᬩᬮᬵ᭞ᬩᭀᬬᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬦᬄᬓᬾᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬳᬾᬩᬢ᭄ᬫᬦᬤᭀᬲ᭄ᬳᬜᬂ᭞ᬓᬯᬦ᭄ᬤᬶᬂᬢ
[᭒᭗ 27A]
ᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬤᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬢᬸᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬩᭀᬬᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬾᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬜᭀᬓᭀᬃ᭞ᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫ
ᬗᬶᬦᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬲᭂᬧᬄ᭞ᬥᬸᬄᬫᬲ᭄ᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬭᬢᬸᬳᬚᭂᬗᬂ᭟ᬫᬓᬧᬜᬸᬤ᭄ᬥᬦᬶᬂᬮᬭ᭞ᬫᬾᬗᭀᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞
ᬩᬸᬓᬢ᭄ᬯᬭᬫᬓᭂᬚᭂᬧᬦ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬫᬧᬸᬮᬂᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬓᬤᬶᬢᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬮᬶᬗᬦ᭄ᬗᬸᬤ᭞ᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬫᬧᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬱ᭟ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬫᬭᬲᬭ
ᬲᬦ᭄᭞ᬧᬲᬭᬾᬦᬾᬫᬧᬸᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭞ᬧᬥᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬚᬶᬯᬓᬭᭀ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬫᬧᬸᬕᬸᬧ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬬ᭞ᬦᭂᬓᭂᬢᬲᬶᬄ᭞ᬳᬦᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂ