Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/91

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭐ 90B]
᭙᭐
ᬳᬶᬓ᭞ᬳ᭄ᬬᬳᬶᬓᬸᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬳᬸᬃᬋᬓᬾ᭞ᬓᬂᬓᬯᬵᬲᬳᬫᬸᬜ᭄ᬘᬓ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬓᬶᬢᬧ᭄ᬢᭀᬭᬾᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬫᬸᬢᬸᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬦᬵᬪᬶᬳᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬫᬭᬶᬂᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬲᬸᬗᬫᬭᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭠
᭞ᬳᬶᬬᬳᬶᬓᬸ᭞ᬧᬦᬸᬢᬓ᭄ᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬲᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬦ᭄ᬳᬶᬰ᭄ᬭᬦᬶᬲᬥᬬ᭟ᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬃᬫ᭄ᬫᬵᬳᬫ᭄ᬩ᭞ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬭᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬳᬬᬸᬦ᭄ᬳᬸᬯ᭄ᬭᬸᬄᬢᬸᬯᬦ᭄ᬋ
ᬓᬾ᭞ᬮᬵᬫᬸᬦ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬸᬳᬸ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬢ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬲᬚᬢᬶ᭞ᬳᬬᬸᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬫᬗ᭄ᬓᬾᬯᬶᬓᬦ᭞ᬳᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬓᬾᬦᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬳᬢᬜ᭞ᬳᬧᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫ
ᬭᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬮᬄᬢᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬸᬘᬧᬵᬓ᭄ᬦᬵ᭟ᬏᬦᬓ᭄ᬳᬢᬶᬓᬵᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬓᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬲᬩᭂᬦ᭄ᬭᬭᬾ᭞ᬦᬪᬶᬮᬶ
[᭙᭑ 91A]
ᬗᬶᬭᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞.....ᬲᬦᬶᬭᬥᬢᭂᬗᬲᬫᬶ᭞ᬲᬶᬭᬳᬃᬱᬵᬳᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬱᬳ᭞ᬳᬶᬂᬓᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬲᬶᬭᬳᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬳ᭞ᬲᬸᬯᬮ᭄ᬲᬶᬯᬸ᭞ᬧ᭄ᬢᬂᬮᬓ᭄ᬱᬮᬦ᭄ᬧ᭄ᬢᬗᬢᬸᬲ᭄ᬢᬾ᭠
ᬓᬶ᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬢᬂᬤᬰᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭟ᬧᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬄᬲᬶᬭᬳᬫᬢᬾᬓᭂᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬶᬢᬧ᭄᭞ᬢᭀᬭᬾᬢᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬓᬂᬕᬶᬦᬾᬳᬦ᭄ᬓᬭᬾᬳᬶᬦ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬲᬸᬯᬮᬦ᭄ᬳᬾᬯᬸᬳᬾ
ᬯᬸᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬭᬳᬦᬸᬯᬮ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬮᬄᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬲᬶᬭᬢᬓᭀᬦᬦ᭞ᬲᬶᬭᬫᬭᬭᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬫᬦᭂᬂᬢᬦ᭄ᬧᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓᬕᬯᭀᬓᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬳᬶᬲᭂᬫᬸᬢ᭄‌ᬢ᭄ᬥ᭞ᬓ
ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬯᬶᬭᬗᬾᬳᬶᬓᬵ᭟ᬓᬶᬲᭂᬫᬸᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩᬦᬺᬦ᭄᭞ᬲᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᭀᬭᬦᬲᬶᬮᬶᬯᬄᬋᬓᬾ᭞ᬮᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬳᬫ᭄ᬩᬳᬸᬫᬢᬸᬃ