Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/86

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭕ 85B]
᭘᭕
ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶᬤᬾᬦ᭄ᬳᬓᭀᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬫᬳᬵᬲᬸᬘᬶ᭞ᬫᬶᬮᬦᬾᬲᬓᬾᬘᬤᬤ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬘᬵᬬᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬲᬩᬄᬗ᭄ᬮᬸᬮᬸᬃᬯ᭄ᬬᬢ᭄᭞ᬓᬶᬦᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬧᬦᬸᬢᬦ᭄ᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬦᬵᬪᬶ᭞ᬢ
ᬦᬵᬦᬳᬬᬸᬦ᭄ᬫᬦᬶᬭ‌ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬳᬶᬭᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬧᬭᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬂᬧᬶᬦᬋᬓ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬳᬶᬂᬫᬵᬲ᭄ᬚᬶᬤ᭄ᬚᭂᬓᬄᬧ᭄ᬭᬦᬳᬾ᭞ᬧᬧᭂᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬯᬸᬫᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬓᬾ
ᬳᬓᬯᬸᬮᬅᬃᬕ᭄ᬕᬾᬓᬶ᭞ᬦᬵᬪᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬳᬶᬂᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬗᬦᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬕᬫᬦᬾᬳᬶᬗ᭄ᬓᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬘᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭟
ᬧ᭄ᬦᭂᬤ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬓᬶᬭᬶᬫ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬓᬂᬯᭀᬂ᭞ᬬ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬮᬄᬯᭀᬂᬳᬶᬦᬦᬾᬋᬓᬾ᭞ᬳᬸᬦᬶᬦᬶᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬩᬓ᭄ᬢᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬕ
[᭘᭖ 86A]
ᬫᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬧᬦᬸᬢᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬕᬫᬳᬶᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬶ᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬢᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬦᬵᬪᬶ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬶᬂᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭟ᬲᬫ᭄ᬬᬫᬵᬢᬸᬃᬲᬓᬾᬳᬾᬧᬭᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬦᭂ
ᬤ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬵ᭞ᬲᬫᬵᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬓᬸᬓᬩᬾᬄ᭞ᬦᬵᬪᬶᬳᬮᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬥᬗᭂᬦᬳᬮᬶᬤᬾᬦᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬢᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢ
ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬸᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬪᬕᬶᬦ᭄ᬥᬮ᭄ᬬ᭞ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩ᭞ᬳᬸᬫᬧᬓ᭄ᬲᬂᬤᬸᬢᬤᬶ᭞ᬳᬮᬶᬢᬸᬫᬸᬮ᭄ᬬᬢᬸᬫ᭄ᬥᬓ᭄᭟ᬢᬦᬵᬲᬸᬯᬾᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬳᬗᬢᬸᬭᬶᬂᬲᬮᬫ᭄᭞ᬲᬶᬦ
ᬯᬸᬭᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬮᬫᬾ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬵᬪᬶᬓᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬏᬄᬢᬳᬮᬶᬳᬦᬸᬭᬵᬢᬳᬶᬂᬧᬯ᭄ᬓᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬃᬱᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬓᭂᬦᬶᬂᬲᬶᬭ᭞ᬓᬂᬳᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞