Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/80

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭙ 79B]
᭗᭙
ᬦ᭄ᬬᬧᬤᬲᬮᬢ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬥᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬤᭀᬅ᭞ᬓᬂᬧᬶᬦ᭄ᬥᬓᬂᬯᬶᬦᬘ᭟ᬲ᭠ᬓᬢᬳᬾᬓᬯᬸᬮᬯᬵᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬳᬩᬲ᭄ᬳᬸᬩᭂᬃᬮᬵᬯᬦ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬶᬂᬫᭂᬓᬄ᭞ᬭᬵᬚ
ᬳᬸᬩᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄᭞ᬳᬤᬳᬦ᭄ᬥᬲᬫᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬤᬸᬯᬾᬓᬸ᭞ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬤᬾᬯᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬉᬓᬶᬃ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬂᬤᬹᬃᬫ᭄ᬫᬵᬲᬶᬄᬘᬳ᭄ᬬᬦᬾᬓ᭟
᭐᭟ᬤᬹᬃᬫ᭄ᬫᬵ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬋᬓᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬗᬧᬕᬸᬦᬸᬂᬓᬩ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬬᬢᬧᬸᬦᬂᬳᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬩ᭄ᬭᬲᬶᬄᬘᬵᬳ᭄ᬬᬦᬾᬓ᭞ᬫᬓᬭᬰᬸᬮᬸᬮᬄᬫᬢᬸᬢᬶ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬋᬓᬳᬢ᭄᭞
ᬲᬮᬮᬫ᭄ᬲᬸᬮᬢ᭄ᬦᬾᬓᬶ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬬᬲᬮᬢ᭄ᬭᬰᬸᬮᬸᬮᬄᬳᬶᬓᬵ᭞ᬉᬮᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬥᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬳᬶᬗᬸᬦ᭄ᬥᬗᬦ᭄᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬭᬓ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬸᬦᬶᬦᬾᬳᬮᬶ᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮᬳᬗᬸ
[᭘᭐ 80A]
ᬦ᭄ᬥᬂ᭞ᬳᬶᬂᬰᬰᬗ᭄ᬓᬋᬓᬾᬓᬶ᭟ᬏᬄᬳᬸᬮᬶᬄᬲᬵᬃᬯ᭄ᬯᬲᬶᬭᬳᬶᬂᬭᬡ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬤᬾᬦᬵᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬧᬓᭀᬦᬶᬗᬮᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬗᬫᬹᬃᬩᬾᬂᬗᬮᬫ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬂᬰᬰᬶᬄ᭟ᬓᬮᬵᬯᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᭀᬦᬶᬭᬳᬗ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬳᬮᬫ᭄᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄‌ᬦᬵᬪᬶᬓᬂᬮᬶᬦᭂᬯᬶᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬳᬓ᭄ᬦ᭞ᬳᬗᬲᬶᬄᬇᬂᬓᬵᬯᬸᬮ᭞ᬳᬦᬸᬯᬸᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬗ
ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬂᬓᬵᬯᬸᬮᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬇᬗᬲᬶᬄ᭟ᬳᬦᬸᬯᬸᬓᬶᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬓᬯᬸᬮᬦᬶᬭ᭞ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬗᬲᬮᬢ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬮᬫ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬓᬬᬳᬸᬚᬭᬾᬲᬂᬦᬵ
ᬣ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬳᬮᬶᬯᬢ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬥᬦᬶᬭ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄᭟ᬲᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬮᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬤᬾᬦᬾᬲᬗᭂᬢ᭄ᬧᬦ᭄ᬥᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬓᬯᬸᬮᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳ