Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/79

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭘ 78B]
᭗᭘
ᬗᬸᬯᬸᬄᬯᬤ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬏᬄᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬗ᭄ᬓᬾᬲᬥᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬳᬩᬗ᭄ᬰᬵᬳᬭᬩ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬤᬫᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫ᭄ᬬᬵᬃᬱ᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬰ᭄ᬭᬶᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬓᬾᬳᬾ
ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬵᬤᬶᬧᬸᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬶᬭ᭞ᬳᬸᬮᬦ᭄ᬥᬾᬦ᭄ᬢᭂᬤᬸᬦᬾᬶᬪᬸᬫᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾᬦᬺᬧᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬢᭂᬓᬋᬓᬾᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬩᬮ᭞ᬲᬫᬫᭀᬚ
ᬭᬳᬩᬶᬩᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬮᬵᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬤᬬ᭟ᬲᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬗᬸᬘᬧᬸᬘᬧ᭄᭞ᬏᬄᬚᭂᬫ᭄ᬩᬃᬭᬲᬶᬭᬶᬗᬢᬶ᭞ᬳᬶᬂᬯᭀᬗᬾᬳᬫ᭄ᬬᬃᬋᬰᬰᬩ᭄ᬥ᭞ᬭᬚᬸᬳᬸᬩᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄᭞ᬧ
ᬤᬳᬲᭂᬫᬸᬲᬫᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬰᬩ᭄ᬥᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯᭀᬗᬾᬳᬢ᭄ᬭᬩᬂᬥᬥᬦᬶᬭ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬲᬓᬾᬄᬓᬯᬸᬮᬲᬫᬶ᭞ᬓᬵᬤᬶᬳᬦᬳᬗᬭᬳᬭᬚᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭟ᬓᬗᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬦᬵᬣ᭞
[᭗᭙ 79A]
ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂᬓᬯᬸᬮᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬏᬄᬢᬭᬵᬚᭂᬓᬄᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬧᭀᬦ᭄ᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬳᬧᬕᬯᬾᬦᬾᬭᭀᬯᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬢ
ᬢ᭄ᬓᬦᬾᬯ᭄ᬥᬶᬭᬶᬫᬫᬶ᭞ᬳᭀᬭᬮᬯᬦ᭄᭞ᬓᬗᬯᬦ᭄ᬧᬗᬲᬤᬯᬓ᭄᭟ᬳᬦᬧᭀᬦ᭄ᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬫ᭄ᬦᭂᬂᬓᬮᬵᬯᬦ᭄ᬫᬸᬲᬶᬓ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬸᬂᬓᬵᬦᬸᬕ᭄ᬭ
ᬳᬦ᭄ᬓᬫᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᬓ᭄ᬭᬲᬫᬫᬶ᭞ᬳᬫᬶᬰᬾᬱᬤᬾᬭᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬧᬗᬾᬭᬦᬾᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬋᬓᭀ᭞ᬫᬫᬸᬃᬩ᭄ᬪᬵᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬓᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬭᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬋᬓᬾᬓᬯᬸᬮ᭟ᬮᬵ
ᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᬧᬲᬓ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬬᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶᬦᬾᬓᬶ᭞ᬬᬢᬲᬶᬦᬸᬂᬓᬯᬸᬮᬋᬓᭀ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬦᬫᬮᬶᬄ᭞ᬯᬬᬳᬾᬲᬗᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬢᬸᬫ᭄ᬓᬳᬶᬂᬲᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ