Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/76

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭕ 75B]
᭗᭕
ᬲᬥᬬᬲᬓᬾᬳᬾᬫᬹᬃᬲᬮᬶᬫ᭄᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢᬾᬦᬵᬪᬶᬳᬶᬩ᭄ᬭᬳᬶᬫ᭄᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮᬋᬓᬾᬳᬦᬸᬦᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬭᬵᬚᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬦᭀᬭᬕᭂᬲᭂᬂᬰᬭᬶᬭᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬓᭂᬦᬶᬂᬳᬮᬄ᭞
ᬳᬢᭂᬫᭂᬄᬳᬘ᭄ᬥᬤᬶᬢᬫᬦ᭄᭟ᬩᬾᬤᬩᬾᬤᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬦᬂᬦᬵᬪᬶᬲᬯᬶᬚᬶᬯᬶᬚᬶ᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄ᬦᬪᬶᬳᭂᬦᬸᬄᬳᬶᬓᬵ᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮᬳᬶᬦᬦᭂᬫ᭄‌ᬇᬪᬸᬫᬶ᭞ᬲᬓᬶᬧᬗ᭄ᬭᬗᬄᬦᬾ
ᬓᬶ᭞ᬪᬸᬫᬶᬳᬤᬦ᭄ᬰᬶᬃᬡ᭄ᬦᬋᬢᬸᬄ᭞ᬲᬓᬾᬳᬾᬲᬳᬶᬲᬶᬦᬶᬗᬮᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬲᬶᬕᭀᬢᬶᬂᬩᬦᬯᬶ᭞ᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬦ᭄ᬓᬯ᭄ᬭᬢ᭄᭞ᬳᬶᬂᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭟ᬤᬾᬦᬾᬢᬦ᭄ᬳᬃᬱᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬸᬗ᭄ᬕᬗ᭞
ᬪᬵᬬᬳᬃᬱᬵᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬯᭀᬂᬢᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬦᬾᬦᬵᬪᬶᬦᬸᬄᬳᬶᬓᬵ᭞ᬤᬾᬦᬾᬲᬾᬬᭀᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬕᬫᬶ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬭᬫᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬃᬱᬳᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬓᬵ
[᭗᭖ 76A]
ᬜᬸᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬭᬶᬂᬫᬲ᭄ᬭᬶᬩ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬧᬗ᭄ᬭᬗᬳᬾ᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄ᬧᬭᬦᬵᬪ᭄ᬬ᭟ᬫᬸᬚᬶᬲᬢᬾᬧᬭᬦᬪᬶᬫᬸᬰ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬘᬶᬭᬶᬦᬶᬂᬦᬪᬶ᭞ᬢᬢᭂᬓᭂᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄
ᬲᬓᬶᬂᬲ᭄ᬯᬵᬃᬕ᭄ᬕᬾᬓᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬧᬤᬲᬸᬚᬸᬤ᭄ᬳᬾᬓᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬸᬧᬗ᭄ᬭᬸᬗᬸᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬦᬵᬪᬶᬲᬸᬮᬾᬫᬦ᭄᭞ᬓᬂᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬘᬶᬭᬶᬦᬶᬦᬵᬪᬶ᭞ᬲᬸᬲᬸᬧᬾᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬯᬵᬱ᭄ᬝᬲᬶᬲᬶᬦ᭄ᬫᬮᬸᬓᬢ᭄᭟
ᬮᬫᬸᬳᬗ᭄ᬕᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦᬶᬭ᭞ᬲᬓᬾᬳᬶᬂᬲᬢᭀᬳᬾᬯᬦ᭄‌ᬲᬫᬪᬵᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬳᬶᬗᬭᬦ᭄ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢᬾᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬘᬶᬭᬶ᭞ᬳᬦᬧᭀᬦ᭄ᬳᬶᬍᬫᬸᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬫ᭄ᬬᬃ
ᬱᬳᬶᬂᬤᬗᬹ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬶᬓᬵ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬧᬮᬦᬶᬂᬭᬢᬸᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬫ᭄ᬩᬳᬫ᭄ᬬᬃᬱ᭞ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄‌ᬦᬵᬪᬶᬓᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬾ