Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/74

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭓ 73B]
᭗᭓
ᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬦᬪᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬦ᭄ᬥ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬳᬵᬢᬶᬗ᭄ᬕᬶ᭟ᬚᬶᬩ᭄ᬭᬶᬳᬶᬮ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄ᬫᭀᬚᬃ᭞ᬏᬄᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬫᬗ᭄ᬓᬢᬲᬶᬭᬵᬦᬾᬓᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬫᬭᬳᬶᬂᬢ᭄ᬯᬵᬦ᭄᭞ᬬᬢ
ᬦᬵᬪᬶᬳᬗᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬰᬶᬭᬳᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬮᬯᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬯᬵᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮ᭄᭞ᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄᬧ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾ
ᬳᬧᬶᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬲᭂᬫ᭄ᬩᬳ᭄ᬬᬲᬶᬭ᭞ᬓᬵᬮᬶᬄᬋᬓᬳᬢ᭄ᬳᬲᬮᬫᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬯᬸᬲᬾᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬶᬓᬵ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬂᬲᬶᬦᭀᬫ᭄ᬳᬦᬗ᭄ᬓᭂᬧᬶ᭟᭜᭟ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦᬶᬭᬳᬲᬮᬢ᭄᭞ᬬᬢᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᬮᬶᬕᬾᬦ᭄ᬬᬂᬭᭀᬂ᭞ᬦᭀᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬋᬓᬶᬂᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬶᬩᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬫ
[᭗᭔ 74A]
ᬮᬾᬓᬢ᭄᭞ᬚᬶᬩ᭄ᬭᬳᬶᬮ᭄ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬮ᭄ᬤᬶᬲ᭄ᬭᬧᬶᬮ᭄᭞ᬲᬓᬢᬳᬾ᭞ᬧᬭᬫᬮᬾᬓᬢ᭄ᬲᬥᬬ᭟ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬗᬶᬭᬶᬂᬦᬪᬶᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬸᬫᬋᬓᬶᬂᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵ᭠
ᬧ᭄ᬢᬵᬳᬶᬂᬧᬲᬾᬪᬵᬦᬾᬓᬶ᭞ᬬᬢᬲᬫᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶ᭞ᬳᬶᬂᬲᬓᬾᬳᬾᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬲᬶᬭᬧᬭᬦᬵᬣ᭞ᬲᬩᬮᬦᬶᬭᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭞ᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄ᭞ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬓ
ᬤᬸᬳᬦ᭄᭟ᬓᬧ᭄ᬬᬃᬱᬵᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬵᬦᬶᬂᬩᬮᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮ᭠ᬦ᭄ᬥᬂᬪᬸᬫᬶᬓᬂᬧᬺᬢᬮ᭞ᬳᬶᬗᬭᬳᬭᬄᬲᬶᬭᬭᬓᬶ᭞ᬕᬸᬫᬸᬭᬸᬄᬲ᭄ᬯᬭᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬪᬸᬫᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾ
ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬮᬶᬯᬢ᭄ᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬧᬸᬦᬂᬯᭀᬂ᭞ᬓᬧ᭄ᬬᬃᬱᬵᬲ᭄ᬯᬭᬵᬦᬾᬓᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄ᭞ᬯᭀᬂᬲ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭟ᬲᬸᬯᬾᬤᬾᬦᬶᬭᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬸᬦᬂᬩᬮ᭞ᬲᬬ