Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/73

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭒ 72B]
᭗᭒
ᬲᬦᬾᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬸᬫ᭄ᬟᬓ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬓᬸᬤᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬕ᭄ᬮᬶᬫᬭᬶᬂᬳᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬫᬧᭂᬲ᭄ᬢᬗᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬦᬪᬶᬭᬲᬸᬮ᭄ᬲᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬓᬸ᭞ᬳᬗᬸᬚᬸᬗᬶᬂᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄ᭞ᬦ
ᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬏᬄᬢᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬳᬗᬧᬳ᭞ᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬭᬗ᭄ᬓᬾᬥᬢᭂᬗᬾᬂᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬫᬭᬳᬾᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬦᬪᬶᬳᬫ᭄ᬩᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬦᬣ᭞ᬳᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄ᭞ᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬭᬸᬫᬸᬳᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳ
ᬢᬸᬢ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬸᬦᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬫᬶᬢ᭄ᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬲᬶᬭᬾᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭟ᬚᬶᬩᬭᬳᬶᬮᬸᬗ᭄ᬳᬳᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬲᬶᬭ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓ
[᭗᭓ 73A]
ᬳᬶᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬭᬧᬶᬮ᭄ᬭᬾᬯᬗᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬤᬾᬭᬳ᭄ᬬᬂᬗᬕᬸᬂ᭞ᬫᬭᬫᬭᬶᬂᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬧᬓᭀᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬩᬾᬤᬩᬾᬤᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭟ᬳᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᭂᬕᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬸᬯᬄ᭞
ᬫᬭᬶᬦᬪᬶᬲᬳᬶᬤᬶᬦ᭄ᬪᬂᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬢᬲᬮᬫᬓ᭄ᬳᬮᬫᬾᬓᬸᬫ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬃᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬓᬶᬦᬾᬦ᭄ᬥᬾᬭᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬩᬓ᭄ᬚᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬤᭀᬅᬲᬮᬫ᭄ᬲᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬭᬳ᭄ᬫᬢ᭄ᬫᬭᬶᬂᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶ᭠ᬗᬸᬦ᭄ᬤᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬭᬵᬚ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬦᬸᬭᬸᬦᬶᬗᬓᭂᬦ᭄ᬳᬸᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫ
ᬭᬳᬶᬂᬪᬹᬫᬶ᭟ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬯᬲ᭄᭞ᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄᬳᬫᭂᬓᬸᬮ᭄ᬫᬭᬳᬶᬂᬪᬹᬫᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄ᬮᬕᬶᬦᭀᬭ᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬓᬶᬭᬶᬓᬦᬦ᭄ᬫᬶᬯᬄ᭠