Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/72

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭑ 71B]
᭗᭑
ᬓᬢᬄ᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬓᬾᬭᬶᬗᬶᬂᬳᬓᬾᬄᬯᭀᬗᬕᬸᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᭀᬂᬓᬬᬓᬬ᭞ᬳᬶᬗᬶᬭᬶᬗᬶᬂᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭟ᬤᬤ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬶᬓᬧ᭄ᬬᬃᬱ᭞ᬳᬶᬃᬯᬯᭂᬓᬲᬶᬭᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬢᬾᬓᬶ᭞ᬤᬦ᭄ᬮᬶᬗᬾᬳᬮᬶᬢᬫᬸᬯᬸ
ᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬗᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬤᭀᬱᬦᬾᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬓᭀᬦᬾᬦᭀᬭᬦᬓ᭄ᬦ᭞ᬳᬧᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭟ᬩᭂᬦᬺᬓᬬᬳᬸᬚᬭᬶᬭ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬢᬦᬦᬢᬗᬦᬾ
ᬓᬶ᭞ᬫᬭᬳᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬩᬧᬦᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬸᬓᬸᬫᬶᬂᬯᭀᬂᬳᬳᬸᬢᬂ᭞ᬲᬶᬦᬭᬾᬤᬾᬦ᭄ᬧᬦᭂᬦ᭄ᬤᬮ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸᬳᬸᬲ᭄᭞ᬧᬦᭂᬤ᭄ᬢᬲᬶᬭᬗᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬦᬯᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬳᬦᬹᬢᬶᬂ
ᬯᬢᭂᬓᬲᬶᬭ᭞ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬤᬢᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬂᬓᬸᬤ ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬳ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬳᬮᬫ᭄ᬧᬳᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬓᬶᬢ᭞
[᭗᭒ 72A]
ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄ᬲᬳᬶᬤᬶᬦ᭄‌ᬤᬸᬃᬲᬮᬶᬫ᭄᭟ᬬᬢᬳᬶᬦᬮᬶᬓᬳᬶᬓ᭞ᬕᭀᬭᬯᬦᬶᬭᬳᬭᬦ᭄ᬦᬢᬶᬚᬄᬳᬶᬓᬶ᭞ᬤᬸᬓᬵᬫᭂᬗᬫᭂᬗᬳᬶᬓᬸ᭞ᬚᬸᬫᭂᬦᭂᬂᬳᬦᬾᬂᬮᬯᬂ᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬭ
ᬯᬸᬄ᭞ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬲᬶᬭᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬂᬓᬸᬤ᭞ᬳᬱᬫᬍᬩᬾᬂᬓᬸᬭᬶ᭟ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦᬢᬶᬚᬄᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬄᬦᬓᬂᬮᬶᬦᬸᬯᬶᬄ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦᬢᬶᬚᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬃ᭞ᬫᬭᬳᬾᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬳ
ᬫᬤ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬦᬪᬶᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬯᭀᬂᬲᬯᬶᬚᬶᬭᬯᬸᬄᬳᬱᬫᬍᬩᬾᬂᬳᬶᬂᬮ᭠ᬯᬃ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬂᬓᬸᬤᬾᬢᬶ᭟ᬳᬶᬂᬧ᭄ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬯᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬕᬶᬢ᭞ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦ᭄ᬓᬶᬭᬶᬗᬶ
ᬦ᭄᭞ᬭᬹᬧᬳᬗ᭄ᬭᬩᬗ᭄ᬰᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᬦᬦᬋᬓᬾᬯᭀᬂᬮᬦᬂ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬦᬪᬶᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬲᬓᬶᬂᬍᬯᬂ᭞ᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬚᬢᬶᬦᬶᬗ᭄ᬳᬵᬮᬶ᭟ᬳᬸᬢᬸ