Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/70

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭙ 69B]
᭖᭙
ᬪᬶᬫᬸᬰ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬓᬂᬲᬸᬫᬯᬸᬃ᭞ᬧᬦᭂᬤ᭄ᬲᬋᬂᬮᬦ᭄ᬫᬸᬚᬶᬲᬢ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬦᬦᬢᬦ᭄ᬥᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬯᬓᬶᬭᬤᬤᬶᬦᬩ᭄ᬬ᭞ᬫᬦᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞᭞ᬫᬦᬯᬶᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬵ
ᬋᬧᬾᬯᭀᬗᬶᬂᬫᬓᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬗᬮᬶᬢᬵᬮᬶᬢ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬓᬸᬘᬶᬭᬶᬦᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬫᬸᬯᬦ᭄᭟ᬬᬾᬦᬦᬘᬶᬭᬶᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬫᬶᬦᬗ᭄ᬓᬫᬸᬚᬶᬲᬦᬶᬸᬢᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗᬦᬓ᭄ᬫᬸᬯᬦ᭄ᬢᬫ
ᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬲᬶᬭᬾᬂᬯᭀᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬧᬤᬸᬳᬲᭂᬗᬶᬢᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬳᬦᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬓᬸᬫ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬵᬭᬦᬦᬬᬓ᭄ᬢᬶᬬᬳᬯᬲ᭄᭟ᬤᬾᬦᬾᬢᬸᬮᬂᬮᬵᬯᬦ᭄ᬢᬳᬶ᭞ᬢ
ᬳᬶᬧᬶᬗᭀᬦ᭄ᬢᬳᬦᬓ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄‌ᬮᬦ᭄ᬢᬳᬶᬦᬶᬂᬓᬸᬤᬢᬋᬓᭀ᭞ᬳᬶᬗᬬᬸᬦᬾᬯᭀᬗᬓᬢᬄ᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬮᬵᬯᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬮᬲ᭄᭞ᬭᬭᬳᬶᬦ᭄ᬬᬮᬵᬯᬦ᭄ᬤᬸᬗᬸᬃ᭞ᬳᬶᬓᬸᬳᬸᬓᬸᬫ᭄ᬦᬯᭀᬗᬶᬂ
[᭗᭐ 70A]
ᬫᬓᬄ᭟ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬓᬵᬮᬶᬄ᭞ᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬮᬵᬯᬦ᭄ᬳᬩᬵᬲ᭄᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬳᬭᬶᬲ᭄‌ᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬯᬘᬦ᭞ᬫᬭᬳᬾᬂᬳᬩᬲ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬳᬶ
ᬓᬸ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬲᬥᬬ᭟ᬦᭀᬭᬦᬦᬯᬦᬶᬳᬦᬯᬸᬭᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬓᬗᬄᬰᬩ᭄ᬤᬲ᭄ᬦᬕ᭄‌ᬦᬵᬣ᭞ᬩᬗ᭄ᬰᬳᬲᬶᬫ᭄ᬦᭂᬂᬓᬩᬾᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬳᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬲᬥᬬ᭞ᬬᬚ᭄ᬭᬶᬄᬲᬫᬲᬸᬫᬯᬸᬭ᭞ᬳ
ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬓ᭄ᬮᬾᬓ᭄ᬫᬦᬸᬓ᭄ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢ᭟᭜᭟ᬓᬸᬃ᭟ᬭᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬭ᭠ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬮᬶᬂᬦ᭄ᬬᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᭀᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬳᬢᬸᬃ
ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬲᬓᬾᬳᬾᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬫᬄᬫᬤ᭄ᬓᬂᬧᬶᬦᬸᬮᬄ᭞ᬢᬸᬳᬸᬳᬄᬫᬤ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬬᬢᬶᬫ᭄᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬰ᭄ᬭᬷᬦᬮᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬬᬢᬩᭂᬘᬶᬓ᭄‌ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶ