Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭗ 67B]
᭖᭗
ᬦ᭄ᬬ᭟ᬓᬂᬗᬸᬭᬸᬚᬸᬦᬵᬫᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬚᬧᬃᬲᬫᬶᬓᬂᬓ᭄ᬭᬢᬮ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬓᬸᬯᬢᬾᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬳᬶᬓᬤᬤᬮᬦᬾᬕᬫᬲ᭄ᬮᬫ᭄᭞ᬓᬢᬶᬕᬲᬵᬦᬓᬶᬭᬾᬓ᭞ᬧᬧᭂᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᭀᬧᬸᬮ᭄᭞
ᬲᬫ᭄ᬬᬵᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬶᬂᬍᬫᬄ᭟ᬲᬓᬾᬳᬾᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬤᬸᬕᬢᬋᬓᭀ᭞ᬲᬓᬾᬳᬶᬗᬘᬭᬦ᭄ᬮᬶᬕ᭄ᬬ᭞ᬳᬗᬶᬫ᭄ᬩᬗᬶᬫ᭄ᬩᬂᬳᬶᬓ᭞ᬗᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬳᬃᬱᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬥᬬᬳᬲᬵᬦᬓᬶᬭ
᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬳᬩᬲ᭄ᬢᬂᬲᬄᬫᬶᬯᬄᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬩᬸᬩᬓᬃᬳᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬳᬮᬶᬲᬓᬩᬾᬄᬲᬫ᭄ᬬᬳᬢᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬬ᭞ᬳᬶᬂᬓᬸᬃᬲᬶᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬩᬗ᭄ᬰᬢ᭄ᬯᬦ᭄‌ᬩᬗ᭄ᬰᬮᬸᬳᬸᬃ
᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬍᬯᬶᬄᬮᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬰᬮ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬬᬢᬲᬋᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬓᬸᬃᬲᬶᬫᬵᬲ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬫᬳᬢᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬢᬋᬓᭀ᭞ᬩᬗ᭄ᬰᬳᬲᬶᬫ᭄‌ᬲᬫᬥᬬ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᬗ᭄ᬓᬾ
[᭖᭘ 68A]
ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬂᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕᬢᬋᬓᬾᬓᬸ᭞ᬓᬬᬗᬵᬧᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬲᬶᬭ᭟ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬥ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬏᬄᬢᬲᬶᬭᬯᭀᬗᬶᬂᬫᭂᬓᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬩᬗ᭄ᬰᬳᬭᬩ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬫᬲᬯᬸᬃᬭᬶᬂᬫᭂᬓᬄᬧᬶᬦᬸ
ᬚ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬮᬶᬯᬶᬄᬤᬾᬦᬶᬗᬮᬄ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬫ᭄ᬬᬃᬱᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬫᬲᬯᬸᬃᬭᬶᬂᬢᬦᬄᬫᭂᬓᬄ᭟ᬓᬧᭀᬦᬓᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬓᬸᬳ᭄ᬬᬭᬲᬸᬮᬸᬮᬄ᭞ᬧᬦᬸᬢᬸᬧᬶᬂᬦᬪᬶᬢᬋᬓᭀ᭞ᬳ
ᬫᬸᬲᬮ᭄ᬫᬸᬲᬮ᭄‌ᬲᬥᬬ᭞ᬮᬶᬗᬾᬳᬶᬓᬸᬯᭀᬗᬓᬢᬄ᭞ᬳᬶᬂᬧᬫ᭄ᬬᬃᬱᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓᬾᬄᬢ᭄ᬯᬦᬾᬦ᭄ᬘᭂᬮᬳ᭟ᬓᬭᬦᬾᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬥᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫᬋᬓᬾᬓᬍ
ᬯᬶᬳᬦ᭄‌ᬦᬶᬭ᭞ᬦᬪᬶᬳᭂᬦᬸᬄᬯᬶᬄᬫᬸᬚᬶᬲᬢᬾ᭞ᬩᬬᬶᬢ᭄ᬭᬢ᭄ᬭᬢ᭄ᬲᬳᬮᬫ᭄᭞ᬳᬢ᭄ᬓᬵᬮᬤᬢᭂᬢᭀᬩᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬗᬾᬯᬦ᭄ᬳᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬩᬳᬾᬢ᭄ᬭ᭟