Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/63

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭒ 62B]
᭖᭒
ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬳᬦ᭄ᬥᬸᬮᬸ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬧᬸᬦᬂᬫᬾᬖᬧᭂᬢᬓ᭄᭟ᬳᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄ᬮᬸᬳᬸᬃᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬓᭀᬤᬮᬶᬦᬶᬧᬸᬗᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬋᬓ᭄ᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬩ᭄ᬯᬭᬲᬳᬶᬂᬢᬶᬬᬲ᭄᭞᭠
ᬳᬶᬓᬶᬋᬓᬾᬳᬶᬧᬶᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬜᬦᬦᬾᬯᭀᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬧᬜᬢᬦᬾᬓᬶᬪᬸᬚᬗ᭄ᬕ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬳᬦᬓᭀᬦᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓ᭄ᬓᭂᬜ᭄ᬘᬦᬫᬸᬜ᭄ᬘᬃ᭞ᬳᬶᬗᬦ᭄ᬘᬭᬦ᭄ᬳᬮᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬋᬓᭀ᭞ᬳᬶᬂᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬶᬭᬸᬫᬵᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓᭀᬤᬤᬢᬦ᭄ᬳᬃᬱ᭞ᬳᬋᬧᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬸᬦ᭄ᬥᬸᬃ᭞ᬩᬸᬗᬄᬳᬶᬚᭀᬳᬦᬳᬶᬗᬸᬦ᭄ᬢᬢ᭄᭟᭜᭟ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬲᬂᬧᬸ
ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬭᬶᬲ᭄ᬳᬦᬩ᭄ᬥ᭞ᬫᬦᬶᬲ᭄ᬳᬭᬹᬫ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬾᬓᬶ᭞ᬏᬄᬳᬦᬓᭀᬤᬫᬗ᭄ᬓᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬬ᭞ᬳᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃᬫᬶᬭᬸᬫᬵᬲ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬕᬦᬦᬓᭀᬤᬾᬓᬶ᭞ᬧᬘᬂᬢᬩᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬳᬬᬸ᭞
[᭖᭓ 63A]
ᬳᬶᬂᬰᬶᬮᬦᬾᬯᭀᬗᬤᬕᬂ᭞ᬳᬶᬂᬢᬶᬦ᭄ᬥᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬯᭀᬂᬗ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬳᬶᬓᬶᬤᬕᬂ᭞ᬳᬦᭂᬥᬲᬶᬦᬵᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬓᬵᬢᬸᬃᬧᬸᬦᬂᬲᭂᬥᬄ᭞ᬯᬤᬳᬾᬩᭀᬓᭀᬃᬫᬵᬲ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬢᬶᬢᬄᬲᭀᬲᭀ
ᬢ᭄ᬬᬭᬵᬢ᭄ᬦ᭞ᬲᬶᬦᬵᬫ᭄ᬧᬶᬭᬦ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬭᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬢᬜᬳᬭᬶᬲ᭄ ᬧᬭᬦ᭄ᬤᬕᬗᬦᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬢᬶᬦᬸᬫ᭄ᬩᬲ᭄᭞ᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬳᬦᬓᭀᬤᬳᬭᬶᬲ᭞ᬳᬗᬸᬮᬢᬶ᭞ᬫᬵ
ᬲ᭄ᬓᬢᬸᬩᬩ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭟ᬓᭀᬘᬧᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬶᬓᬶ᭞ᬫᬦᬯᬳᬦᬳᬗᬦᬓᭀᬤ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬤ᭄ᬬᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬵᬢ᭄ᬦᬩ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓᬸ
ᬲᬋᬕᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬵᬢᬸᬃᬥᬢᭂᬗᬦᬓᭀᬥ᭞ᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬓᬂᬮᬦᬸᬯᬶᬄ᭞ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬳᬚᬶᬦᬾᬭᬵᬢ᭄ᬦᬯᬶᬚᬶᬮᬾᬂᬫᭂᬓᬄ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬃᬱ᭞ᬓᬶᬦᬓᭀᬤᬳᬗ