Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭙ 49B]
᭔᭙
ᬭᬫ᭄᭞ᬲᬶᬦᬩᭂᬮᬾᬄᬲᬫ᭄ᬬᬳᬮᬮ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬫᬲ᭄ᬚᬶᬤ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬲᬳᬩᬢᬶᬭ᭟ᬓᭀᬘᬧᬦᬪᬶᬫᬸᬰᬢᬾᬓᬶ᭞ᬗᬶᬦᭂᬤᭀᬦ᭄ᬥᬾᬭᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬲᬚᬸᬤᬾ
ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬋᬓᭀ᭞ᬦᭀᬭᬦᬗᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬸᬚᬸᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬯᬲᬾᬳᬲᬸᬚᬸᬤ᭄᭞ᬫᬮᬄᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬳᬦ᭄ᬮᬢᬄ᭟ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬮᬄᬢ
ᬫᬸᬰᬲᬶᬭᬗᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬦ᭞ᬰᬶᬭᬄᬳᬶᬭᬇᬍᬫᬄᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭᬢᬲᬶᬭ᭞ᬲᬶᬭᬫᬭᬭᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬥᭂᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬳᬩᬢᬶᬭ᭟ᬲᬫ᭄ᬬ
ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬲᬳᬩᬢᬾᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬬᬦ᭄ᬧᬋᬓᬵ᭞ᬳᬚᬫᬭᬶᬂᬲᬸᬭᬫ᭄ᬩᬶ᭠ᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬭᬳᬦᬓᬶᬭ᭞ᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬓᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬤᬸᬤᬸᬳᬶᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾ
[᭕᭐ 50A]
ᬢᬾᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬦᬪᬶᬫᬸᬰ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬋᬓᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬸᬫᬸᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬕᬸᬦᬸᬂᬢᬸᬃᬲᬶᬦᬄ᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬰᬫᬗ᭄ᬲᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬳᬃᬱᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬫᬲ᭄ᬚᬶᬤ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬬᬢᬧᬸᬦᬂᬲᬳᬩ
ᬢᬶᬭ᭞ᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬩᬮᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬳᬦᬭᬶᬓ᭄ᬧᭂᬤᬂ᭟ᬲᬳᬩᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬩᬮᬦᬾ᭠ᬲᬫᬶ᭞ᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬲᬫᬳᬗᭂᬧᬂᬫᬭᬶᬂᬦᬪᬶᬫᬸᬰᬢᬫᬗ᭄ᬓᭀ᭞ᬏᬄᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬮᬦᬢ᭄ᬲᬶᬭᬧᭂ
ᬚᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬜ᭄ᬚᬢᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬬᬢᬭᬶᬦᬸᬩᬸᬢ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬲᬶᬭᬦᬪᬶᬫᬸᬰ᭟ᬮᬮᬶᬢᬫᭂᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬮᬄᬢᬲᬳᬩᬢ᭄ᬳᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬲᬫᬳᬃᬱᬳᬫᬢᬾᬦᬶᬗᭀᬂ᭞
ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬳᬶᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬮᬦᬢ᭄᭞ᬳᬶᬗᭀᬂᬳᬶᬓᬶᬦᬪᬶᬫᬸᬰ᭞ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬢᬗ᭄ᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬶᬦᭂᬧᬸᬂ᭞ᬦᬪᬶᬫᬸᬰᬤᬾᬦᬶᬂᬩᬮ᭟ᬬᬢᬦᬪᬶᬫᬸᬰᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭞