Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/37

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭖ 36B]
᭓᭖
ᬚᬶ᭟ᬳᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬮᬄᬲᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬸᬦᬸᬭᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬦᭀᬭᬩᬶᬲᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬗᬭᬦ᭄ᬳᬦᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬭᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬳᬗᬚᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞
ᬫᬲᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬕᬸᬭᬸᬢᬾᬓᬶ᭟ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬫᬦ᭄‌ᬲᬓ᭄ᬭᬱᬦᬾᬕᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬭᬸᬓ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬳᬤ᭄ᬭᬫᬳᬗᬦᬹᬢ᭄ᬓᬵᬧ᭄ᬢ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬶᬭᬩᬧ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦᭀ
ᬭᬯ᭄ᬭᬸᬄᬗᬚᬶ᭞ᬳᬫᬸᬂᬲᬳᬤᬢ᭄ᬳᬸᬕ᭞ᬦᭀᬭᬲᬲᬃᬧᬢᬶᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭟ᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬸᬭᬸᬓᬶᬂᬲᬶᬭᬲᬳᬤᬢ᭄᭞ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬓᬬᬗᬧᬢᬂᬲᬶᬭ᭞ᬲᬶᬭ
ᬦᭀᬭᬳᬦᬹᬢ᭄ᬳᬗᬚᬶ᭟ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬤᬦ᭄ᬮᬶᬗᬶᬭ᭞ᬦᭀᬭᬫ᭄ᬬᬃᬱᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶ᭞ᬮᬄᬢᬧᬫᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬯᬮ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬸᬢ᭞ᬳᬶᬂᬧᬗᬸᬭᬸᬓᬾᬧᬫᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬬᬢ
[᭓᭗ 37A]
ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬳᬫᬘᬲᬳᬤᬢᬾᬫᬮᬶᬄ᭟ᬳᬲᬳᬤᬸᬓ᭄ᬳᬮᬳᬶᬮᬄᬳᬓ᭄ᬳᬶᬍᬮᬄᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳᬶᬲᬫᬸᬲᬓᬮᬫᬸᬮᬄᬓᬺᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬵᬮᬫᬸᬮᬄᬢᬗ᭄ᬲᬄ᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬲᬶᬭᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄ᭞ᬓᬶᬩᬸ
ᬧᬳᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬓᬬᬗᬧᬢᬂᬲᬶᬭ᭞ᬲᬶᬭᬳᬦᬸᬢ᭄ᬳᬗᬚᬶ᭟ᬏᬄᬢᬧᬫᬦ᭄ᬳᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᭀᬭᬳᬃᬱ᭞ᬳᬶᬂᬲᬢᬤᬢ᭄ᬳᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬫᬶᬳᬃᬱᬳᬦᬹᬢ᭞ᬳᬶᬂᬲ
ᬳᬤᬢ᭄ᬳᬶᬭᬧᬫᬦ᭄᭞ᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬲᬳᬤᬢᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭟ᬳᬢ.....ᬧᬫᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬲᬳᬤᬢ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬦᭀᬭᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬕᬸᬭ᭄ᬯ᭞ᬫᬭᬳᬶᬂᬲᬶᬭᬧᬫᬦ᭄᭞ᬳᬫᬸᬂᬲᬳᬤᬢ᭄ᬳᬶᬓᬸᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞......ᬦᭀᬭᬳᬃᬱ᭞ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬫᬶᬯᬄᬳᬫ᭄ᬬᬃᬱᬾᬓᬶ᭟ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬯᬸᬯᬸᬲᬾᬳᬲ᭄ᬫᬸᬭᬸᬤᬶᬢ᭞ᬦ᭄ᬤᬶᬲᬳᬤ