Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/35

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭔ 34B]
᭓᭔
᭞ᬏᬄᬢᬭᭀᬯᬂᬲᬥᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬩᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬥᬬᬯᬯᬲᬸᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬳᬜᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᭂᬕᬄ᭞ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬳᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬮᬄᬤᬳᬭᬲᬶᬭᬲᬥᬬ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬓᬶᬢᬦ᭄ᬓᭂ
ᬦᬩᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬯᬢᭂᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬮᬭᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬬᬾᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬭᬳᬩᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬢᬤᬳᬃᬲᬤᬬᬾᬓᬸ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬓᬾᬘᬦ᭄ᬬ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬳᬩᭂᬗᬾᬳᬶᬗᬮᬧᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬲᬶᬭᬳᬗᬶ᭠
ᬦᬗ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭟ᬓᭀᬘᬧᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬗᬫᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬘᬭᬶᬢᬳᬸᬫᬸᬭᬾᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬯᬬᬄᬲᬗᬂᬢᬯᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬬᬦ᭄‌ᬯᬸᬯᬸᬄᬧᭂᬓᬓᬾ
ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬚᬢ᭄ᬫᬶᬓᬵᬢᬸᬃᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬓᬾᬥᭂᬧ᭄ᬢᬸᬃᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬯᭀᬂᬓᬧᬧᬕ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬦᬸᬗᬦ᭄᭞ᬲᬳᬦᬦᬾᬤᬾᬦ᭄ᬧᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬶ᭞ᬢᬸᬃᬕᬯᭀᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦ᭄ᬥᬸᬮᬸ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲᬶᬂᬭᬹ
[᭓᭕ 35A]
ᬧᬦᬶᬭ᭞ᬢᬸᬭᬓᬾᬥᭂᬧ᭄ᬭᬭᬾᬳᬶᬓᬸᬳᬶᬂᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬓᭀᬘᬧᬩᬶᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶ᭟ᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬲᬶᬭᬯᭀᬗᬶᬂᬯᬃᬤᬬᬫᬫᬶ᭞ᬳᬚᬲᬶᬭ
ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬮᬓᬸ᭞ᬲᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬫᭂᬗᬫᭂᬗ᭞ᬲᬶᬭᬓᬓᬶᬯᬸᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬸᬯ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬢᬶᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭟ᬲᬧᬲᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬋᬧ᭞ᬳᬫᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ
ᬳᬶᬩᬸᬩᬧᬦᬶᬭᬳᬶᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬗᬚ᭄ᬬᬲᬶᬭᬳᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯᭀᬂᬮ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬲᬦᬦ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬾᬢᬲᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸ
ᬦ᭄ᬳᬗᬓᬾᬦ᭄ᬲᬶᬭᬳᬗᬚᬶ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬭᬳᬳᬶᬂᬭᬫᬦᬶᬭ᭞ᬫᬭᬶᬂᬩᬸᬚᬳᬮ᭄ᬧᬤᬶᬢᬍᬯᬶᬄ᭞ᬧᬶᬭᬧᬶᬭᬭᬭᬾᬳᬕᬸᬭᬸ᭞ᬲᬫᬩᬶᬲᬗᬚᬶᬳᬶᬓᬵ᭞ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾ