Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘
ᬓᬸ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬸᬫᭂᬥᬮ᭄᭞ᬳᬶᬗᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬩᬮᬳᬓᬾᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬢᭂᬗᬄᬫᭂᬓᬄᬮᬦ᭄‌ᬦᬧ᭄ᬬᬄᬳᬶᬓᬶ᭟ᬬᬢᬳᬭᬾᬭᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬥ
ᬬ᭞ᬳᬤᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄ᬭᬲᬫᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬫᬗ᭄ᬓᬸᬧᬸᬢᬸᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬫᭀᬕᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬃᬲᬶᬭᬳᬕᬸᬂ᭞ᬤᬤᬶᬚᬮ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬓᬾᬚᬢ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬃᬤᬾᬭᬳ᭄ᬬᬂ
ᬯᬶᬥᬶ᭟ᬢᬗ᭄ᬲᬄᬧᬶᬦᬗ᭄ᬓᬸᬳᬶᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬲᬶᬭᬳᬫᬶᬢᬵᬫᬶᬢᬦ᭄ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬓᬶᬓ᭄ᬭᬦᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬳᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭ᭞ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬳᬫᬶᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂ
ᬦᬵᬣᬫᬗ᭄ᬓᬾᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬄᬢᬧᬬᬸᬧᬤᬮᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭛᭜᭛ᬳᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬥᬦ᭟ᬯᭀᬂᬫᭂᬓᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬂᬫᭂᬓᬄ᭞ᬯᭀᬂᬦᬧ᭄ᬬᬄᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬂᬦᬧ᭄ᬬᬄᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬲᬂᬦᬵᬣᬢᬋ
[᭒᭙ 29A]
ᬓᭀ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᭀᬘᬧ᭞ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬢᬲᬶᬭ᭞ᬧᬶᬭᬂᬧᬶᬭᬂᬤᬶᬦᬵᬳᬦᬾᬗᭂᬦᬸᬦ᭄᭞ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬦᬾᬂᬫᬵᬃᬕ᭄ᬕ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬾᬂᬦᬧ᭄ᬬᬄᬦᬵᬕᬭᬶ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬓᬳᬶᬩᬸᬦᬾᬳᬶ
ᬓᬵ᭞ᬳᬫᬸᬧᬸᬳᬦᬓᬶᬭᬢᬋᬓᭀ᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬾᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬂᬫᭂᬓᬄ᭞ᬬᬢᬮᬫᬶᬮᬫᬶᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬓᬸ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬩᬶᬲᬮᬸᬗ᭄ᬳᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶᬦᬾᬳᬶᬓ᭟ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬩᬶ
ᬩᬶᬚᬦᬲᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬥᬸᬯᬾᬳᬦᬓ᭄ᬮᬦᬂᬲᬯᬶᬚ᭄ᬬ᭞ᬬᬢᬯᭀᬂᬦᬧ᭄ᬬᬄᬢᬋᬓᭀ᭞ᬲᬤᬬᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬤᬳᬸᬦᬶᬗ᭞ᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬩᬶᬲᬳᬫᭂᬗᬫᭂᬗᬳᬶ
ᬓᬸ᭞ᬳᬯᭀᬭᬶᬂᬭᬭᬾᬳᬓᬾᬄᬳᬶᬓᬵ᭟ᬭᬭᬾᬳᭀᬦᭂᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬾᬘᬲᬫᬳᬤᭀᬮ᭄ᬤᭀᬮᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬢᬦᬄᬳᬦᬩ᭄ᬤᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬳᬾᬄᬢᬭᭀᬯᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭠