Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖
ᬦᭀᬭᬳᬬᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬜᬲᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬢᬗᭂᬦ᭄ᬧᬭᬦᬾᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬶᬦᬲᭂᬧ᭄ᬲᬲᭂᬧ᭄ᬤᬯ᭠ᬓ᭄᭞ᬳᬶᬂᬓᬶᬭᬶᬯᬶᬦᬾᬳᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᬦᬦ᭄ᬧᬭᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬢᬂᬲᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬤᬾᬦ᭄ᬲ
ᬲᭂᬧᬶᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬶᬦᬾᬳᬦᬶᬂᬓᬶᬯ᭞ᬦᭀᬭᬳᬃᬱᬳᬸᬕᬜᬲᭂᬧᬶ᭞ᬓᬬᬓᬭᬸᬳᬸ᭠ᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬧᬸᬦ᭄᭞......ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬕᬳᬶᬓ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬢᬸᬯᬸᬄᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬢᭂᬗᭂᬦ᭄ᬳᬶᬓᬸ᭞ᬓᬤᬶ
ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬯᭀᬂᬧ᭄ᬭᬯᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬭᬹᬧᬦᬾᬳᬬᬸᬍᬯᬶᬄ᭟ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬂᬲᬄᬳᬜᬲᭂᬧ᭞ᬓᬵᬤᬶᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬚᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦᬲᭂᬧᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬳᬜᬃᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬰ᭄ᬭᬷᬤ
ᬮᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬳᬾᬕᬃᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬦᬳᬾᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬋᬓᬾᬲᬩᬮᬦᬶᬭ᭞ᬲᬫᬕᬯᭀᬓ᭄ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶ᭟ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬳᬶᬓ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬓᬦᬶᬭᬳᬶᬂᬫᭂᬓᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬫᬶ
[᭒᭗ 27A]
ᬯᬄᬧᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦᬾᬤᬢᬦ᭄ᬓᬾᬢᬸᬂ᭞ᬮᬦᬂᬯᬤᭀᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬮᬫᬶᬦᬶᬭᬳᬶᬂᬫᭂᬓᬄᬋᬓᬾᬓᬸ᭞ᬦᭂᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯᭂᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᭂᬢᬂᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬭᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬭ
᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬥᬧᬫᬶᬢᬶᬂᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬓᬯᬸᬮᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬦᬧ᭄ᬬᬄᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬮᬫᬶᬳᬫ᭄ᬩᬳᬶᬗ᭄ᬓᬾᬜᬾ᭞ᬭᬾᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬓᬯᭀᬲ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬭᬶᬲ᭄ᬩᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬶᬤᭂᬧ᭄ᬲᬶᬭᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬦᬓᬶᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬳᬾᬫᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓ᭄ᬭᬲᬦᬾᬭᬶᬓᬸ᭞ᬮᬄᬮᬸᬗ᭄ᬳᬳᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬲᬶᬭ᭞ᬳᬦᬓᬶᬭᬤᬾᬦ᭄ᬩᬘᬶᬓ᭄ᬲᬶᬭᬪ
ᬓ᭄ᬢᬾᬓᬸ᭞ᬫᬭᬳᬶᬦᬧ᭄ᬬᬄᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬬᬾᬦᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬢᬸᬭᬳᬕᬸᬂᬩᬾᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬩᬲ᭄‌ᬲᬋᬕᬋᬕᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬧᬗᬚᬶᬳᬚᬶᬦᬶᬂᬚᬮ᭄ᬫᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧᬶᬦᬶᬲᬮᬶᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬶᬂᬓᬂ