Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕
ᬚᬮ᭄ᬫᬶ᭟ᬩᬶᬩᬶᬚᬤᬲᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬭ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬧᬝᬶᬓ᭄ᬪ᭄ᬭᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬳᬜᭀᬩᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬧᬸᬢᬸᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄ
ᬳᬶᬜᬬᬄᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬦ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬦᬧᬸᬢᬸᬫᬫᬶ᭟ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬄᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭄ᬧᬸᬦᬂᬳᬶᬜ᭞ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭠ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬢᬦᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬜᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬧᬸᬦᬂᬩᭀᬦ᭄ᬥᬄ᭞ᬳᬶ
ᬗᬸᬍᬲᬦ᭄ᬥᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬢ᭄ᬭᬳᬮᬸᬲᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬗᬶᬭᬶᬂᬤᬾᬦᬶᬂᬧᬯᭀᬗᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬇᬂᬲᬂᬳᬚᬶ᭟ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬳᬸᬫᬵᬢᬸᬭ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬫ᭄ᬩᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬦ᭄ᬤᭂᬯᬭᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ
ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬮᬄᬢᬧᬤᬮᬸᬗ᭄ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢᭀᬬ᭞ᬦᭀᬭᬲᬸᬯᬾᬦᬸᬮᬶᬄᬳᬓᬾᬄᬩᬜᬸᬭᬯᬸᬄ᭞ᬩᬶᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬤᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬤᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬲᬯᬸᬲᬾᬫ
[᭒᭖ 26A]
ᬗ᭄ᬓᬾᬳᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬳᬧᬧᬬᬲ᭄ᬲᬧᭀᬮᬳᬾᬯᭀᬂᬲᬭᬾᬩᬶᬢ᭄᭞ᬲᬓᬾᬳᬾᬯᭀᬗᬦ᭄ᬥᬸᬮᬸ᭞ᬲᬯᬸᬲᬾᬲᬶᬭᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬳᬶᬗᬲᬸᬗᬦ᭄ᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬾᬦᬾᬳᬶᬜᬦᬾᬳᬶᬓᬵ
᭞ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄᭟ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬧᬗᬾᬭᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬫᬶ᭞ᬫᭀᬕᬤᬶᬦᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬂᬳᬫᬹᬃᬩᬾᬗᬮ
ᬫ᭄᭞ᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶᬳᬦ᭄ᬭᬚᭀᬓᭂᬦ᭄ᬦᬶᬓᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬫᬲᬸᬲᭀᬦᬦ᭞ᬤᬾᬦᬾᬲᬶᬭᬩᬶᬩᬶᬚᬦᬲᬶ᭟ᬬᬢᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬦᬸᬲ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬶᬦᬸᬗᬓᭂᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬓᬂᬓᬶᬭᬶ᭞ᬦᭀᬭ
ᬳᬬᬸᬦ᭄ᬳᬜᬲᭂᬧᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬫᬸᬂᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬢᬗᭂᬧᬶᬦᬭᬦᬤ᭄᭞ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬧᬾᬲᬾᬂᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭟ᬫᬮᬶᬄᬯᬶᬦᬾᬳᬦᬶᬂᬓᬶᬭᬶᬳᬶᬓᬵ᭞