Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭔ 24B]
᭒᭔
᭟᭜᭟ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᭀᬘᬧ᭞ᬓᭀᬘᬧᬯᭀᬂᬲᬚᭀᬤᭀᬳᬶᬓᬵᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬢᬶᬕᬮᬦ᭄ᬳᭀᬦ᭄ᬢᬓᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬯᭀᬂᬳᬶᬓᬲᬲᭀᬫᬳᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬫᭂᬓᬄᬗᬤᭀ᭠
ᬮ᭄ᬩᬜᬸᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬭᬭᬾᬫᬢᬶᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬓᬸᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶ᭠ᬦ᭄᭟ᬳᬫᬸᬗ᭄ᬲᬸᬳᬗᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬲᬸᬦᬾ᭞ᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬳᬫᬸᬗ᭄ᬓᬶᬭᬶᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬂᬢᬗᭂ
ᬦ᭄ᬲᬸᬲᬸᬦᬶᬯᭀᬂᬓᬓᬸᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬧᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾᬳᬶᬓᬵ᭞ᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶᬲᭂᬕᬄᬳᬸᬮᬫᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬤᬤᬶᬓᬲᬸᬕ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭞ᬤᬾᬦᬾᬲᬸᬲᬸᬦᬶᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬸᬫᬋᬓᬶᬂ
ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬯᭀᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬳᬗᬤᭀᬮ᭄‌ᬲᬸᬲᬸᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬰ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬯᬶᬚᬶᬮᬾᬲᬶᬭ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬧᬚᭂᬦᭂᬭᬳᬶᬓᬸ᭞ᬫᬵᬢᬸᬃᬧᬸᬃᬯ᭄ᬯᬓᬦᬾᬭᬾᬓ᭞
[᭒᭕ 25A]
ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬝᬶᬓ᭄ᬪ᭄ᬭᬦ᭄ᬭᬧᬢᬶ᭟ᬓᬯᬸᬮᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬤᬧ᭄ᬬᬄ᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬩᬶᬩᬶᬚᬲᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬳᬫ᭄ᬩᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬤ᭄ᬭᬭᬾᬳᬮᬶᬢ᭄ᬳᬶᬓᬵ᭞ᬲᬶᬂᬫᬢᬶᬳᬶᬩᬸᬦᬾᬭᬭᬾᬳᬶᬓᬵ᭞᭠
ᬧᬶᬭᬧᬶᬭᬭᬭᬾᬳᬕᭂᬲᬂ᭞ᬤᬾᬦᬾᬓᬯᬸᬮᬳᬦᬸᬲᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬓᬘᬸᬓᬸᬧᬦ᭄‌ᬲᭂᬕᬄᬳᬸᬮᬫ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᭀᬲᭀᬢ᭄ᬬᬳᬫ᭄ᬩᬳᬓ᭄ᬭᬶᬬᬾᬓᬶ᭞ᬫᬦᬯᬶᬳᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬶᬭᬾ
ᬓᬸ᭞ᬓ᭄ᬭᬲᬳᬫ᭄ᬩᬳᬸᬫᬋᬓᬵ᭞ᬳᬶᬂᬦᬵᬕᬭᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬮᬶᬳᬦᬓ᭄ᬓᬂᬗᬦ᭄ᬢᬸ᭠ᬓ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬶᬭ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬗᬓᭀᬫᬗ᭄ᬓᬾ
ᬲᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬧᬸᬢᬸᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬸ᭞ᬢᬶᬦᬶᬮᬃᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬦᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬧᬸᬢᬸᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬩᬲ᭄ᬳᬋᬕᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬋᬕᬋᬦᬶᬂ